2-218

2-218

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Samenstelling van commissies

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 2-1207)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Stuk 2-1208)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 2-1207)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Stuk 2-1208)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde houding van BelgiŽ ten opzichte van de dreiging van de Verenigde Staten om Irak aan te vallenĽ (nr. 2-1057)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over ęde slachtofferhulp bij ongevallen in de visserijsectorĽ (nr. 2-1055)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęhet besluit van de IsraŽlische regering om grond te ontzeggen aan IsraŽlische ArabierenĽ (nr. 2-1058)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęgevaarlijk speelgoedĽ (nr. 2-1050)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęde controle op de medisch begeleide voortplantingĽ (nr. 2-1052)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwť aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęhet protest van Nederland tegen de inplanting van windmolens op de Vlakte van de RaanĽ (nr. 2-1054)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot publilink met het oog op een adsl-aansluitingĽ (nr. 2-1051)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (van de heer Jean-Marie Happart, Stuk 2-401)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 2-1038)

Algemene bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Wenen op 22 september 1998 (Stuk 2-1094)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 (Stuk 2-1114)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie ęEUTELSATĽ, zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999 (Stuk 2-1115)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Islamitische Republiek MauritaniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 (Stuk 2-1122)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 (Stuk 2-1123)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 (Stuk 2-1124)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 (Stuk 2-1125)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999 (Stuk 2-1126)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 (Stuk 2-1127)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 (Stuk 2-1128)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KaapverdiŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 (Stuk 2-1129)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 (Stuk 2-1130)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 (Stuk 2-1131)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998 (Stuk 2-1152)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 (Stuk 2-1161)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubiť aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde toestand van de vermisten in Wit-RuslandĽ (nr. 2-838)

Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (Stuk 2-1163) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Justitie over ęde ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingenĽ (nr. 2-1043)

Vraag om uitleg van mevrouw Iris Van Riet aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde vijfde wereldconferentie voor vrouwen in 2005Ľ (nr. 2-840)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over ęde benoemingen van toegevoegde rechtersĽ (nr. 2-1049)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over ęde problemen in verband met het centraal strafregisterĽ (nr. 2-1053)

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (Stuk 2-1204)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde Belgische inspanningen om het Internationaal Strafhof van meet af aan alle kansen te gevenĽ (nr. 2-837)

Samenstelling van commissies

Stemmingen

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 2-1207)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Stuk 2-1208)
Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (Stuk 2-1163) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (van de heer Jean-Marie Happart, Stuk 2-401)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 2-1038)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Wenen op 22 september 1998 (Stuk 2-1094)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 (Stuk 2-1114)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie ęEUTELSATĽ, zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999 (Stuk 2-1115)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Islamitische Republiek MauritaniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 (Stuk 2-1122)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 (Stuk 2-1123)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 (Stuk 2-1124)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 (Stuk 2-1125)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999 (Stuk 2-1126)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 (Stuk 2-1127)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 (Stuk 2-1128)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KaapverdiŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 (Stuk 2-1129)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 (Stuk 2-1130)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 (Stuk 2-1131)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998 (Stuk 2-1152)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 (Stuk 2-1161)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (Stuk 2-1204)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Justitie over ęhet Executief van de Moslims van BelgiŽĽ (nr. 2-834)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over ęde organisatie van de islam in BelgiŽĽ (nr. 2-843)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over ęhet Executief van de Moslims van BelgiŽĽ (nr. 2-847)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteitĽ (nr. 2-841)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingenĽ (nr. 2-842)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van FinanciŽn over ęde verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽĽ (nr. 2-844)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van FinanciŽn over ęde verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽĽ (nr. 2-850)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van FinanciŽn over ęde instellingen voor collectieve beleggingenĽ (nr. 2-835)

Vraag om uitleg van de heer Renť Thissen aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over ęde toekomst van de NMBSĽ (nr. 2-836)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over ęde discriminatie van het overheidspersoneel bij de toepassing van het vaderschapsverlofĽ (nr. 2-845)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van FinanciŽn over ęde douane- en gezondheidscontroles op de invoer van fruit via de Belgische zeehavensĽ (nr. 2-839)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęde nadelige gevolgen die de strengere normen inzake residuen van bestrijdingsmiddelen hebben voor de fruittelersĽ (nr. 2-846)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coŲperatie
Verzoekschriften