2-215

2-215

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Stuk 2-697)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Stuk 2-1107) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het voorstel van een lid van de Vlaamse regering tot het invoeren van een bonus-malussysteem bij het naleven van de verkeerswetgeving» (nr. 2-832)

Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Stuk 2-1024)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Stuk 2-1061) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika» (nr. 2-823)

Berichten van verhindering