2-212

2-212

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 JUNI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde evaluatie van de veiligheidscontracten╗ (nr. 2-807)

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Vroeger jaarlijks, en nu om de twee jaar, worden tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de steden en gemeenten veiligheids- en preventiecontracten onderhandeld en gesloten. De steden moeten aan het einde van elk contract de verschillende projecten intern evalueren. Sinds 1996 worden ze daarbij geholpen door een omzendbrief die een algemeen kader, enkele richtlijnen en een timing bevat. Tot op heden ontvingen de steden en gemeenten nog geen omzendbrief voor de evaluatie van de contracten 2002-2003. Het kabinet zou wel al een ontwerptekst hebben voorbereid. Wanneer zullen de steden en gemeenten die nieuwe omzendbrief ontvangen?

Om de contracten te evalueren, zijn degelijke effectindicatoren nodig. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de minister een onderzoeksopdracht gegeven aan de universiteiten van Leuven en Luik. Het resultaat van dat onderzoek, dat op dit ogenblik loopt, moet uitmonden in een degelijke set van effectindicatoren. Wat is de stand van het onderzoek? Zullen de nieuwe effectindicatoren reeds worden opgenomen in de volgende omzendbrief over de evaluatie van de veiligheids- en preventiecontracten?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Gelet op het feit dat sinds januari 2002 nieuwe veiligheids- en preventiecontracten werden opgesteld op basis van objectieve selectiecriteria, wordt van de steden en gemeenten geen omstandig evaluatierapport meer verwacht.

De gemeenten moeten wel een activiteitenverslag opstellen met de stand van zaken van de preventieprojecten voor het eerste semester van dit jaar. Die activiteitenrapporten zullen de basis vormen voor het evaluatierapport dat vˇˇr 30 juni 2003 moet worden opgesteld.

Ik dring erop aan dat de steden en gemeenten hun preventieprojecten continu evalueren, zodat ze de lopende projecten kunnen bijsturen rekening houdend met de huidige criminaliteitsproblemen.

Om duidelijkheid te scheppen over de evaluatievereisten, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een omzendbrief. Die bevat een duidelijke planning voor de evaluatie en richtlijnen over de inhoud van de evaluatierapporten. De omzendbrief wordt in juli naar de plaatselijke besturen verzonden.

De KUL en de ULg stelden in december 2001 een tussentijds rapport op over hun onderzoek naar de evaluatie. Ik heb de onderzoekers gevraagd een voor de preventiewerkers bruikbaar instrument te realiseren waarmee ze de effecten van de geleverde inspanningen kunnen evalueren.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord, maar het zou goed zijn dat ook de steden en gemeenten ge´nformeerd worden. De stad Gent heeft daar overigens op aangedrongen.

-Het incident is gesloten.