2-210

2-210

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JUNI 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden wanneer zij op doorreis door Bulgarije zijn╗ (nr. 2-808)

De voorzitter. - Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Ik krijg de jongste tijd mij meer en meer berichten over problemen die Belgische en Turkse staatsburgers op doorreis in Bulgarije hebben met de Bulgaarse politie. Naar verluidt worden zij vaak onnodig tegengehouden en worden er onrechtmatige en hoge boetes geŰist. Uit een persartikel blijkt zelfs dat de ordehandhavers in Bulgarije bij roofovervallen vaak geen hulp bieden. Er is ook sprake van intimidatie en tegenwerking door de Bulgaarse politie.

Dat er dergelijke klachten zijn over een land met de status van kandidaat-lidstaat van de EU is erg verontrustend. Is de minister op de hoogte van die situatie en is hij bereid zijn Bulgaarse collega hierover aan te spreken? Zo ja, welke maatregelen zal hij dan voorstellen? Dit probleem werd inmiddels ook al op Europees niveau aangekaart.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - De berichten over de politie in Bulgarije lijken mij inderdaad bijzonder zorgwekkend. Het is a priori moeilijk om weten of het gaat om gerechtvaardigde interventies dan wel om ontegensprekelijke misbruiken. Het mag evenmin worden uitgesloten dat Belgen of Turken in sommige gevallen slachtoffer zijn geweest van valse politiemannen, dit wil zeggen van dieven die opereren in politiekledij om buitenlanders te beroven.

Corruptie is echter een van de voornaamste problemen waarmee Bulgarije geconfronteerd wordt en geconfronteerd blijft. Sommige beroepen, zoals de politie, zij meer vatbaar voor corruptie dan andere. Het probleem wordt aangekaart en besproken tijdens de toetredingsgesprekken van Bulgarije met de Europese Unie.

De Bulgaarse regering erkent de ernst en de omvang van de corruptie. Op 1 oktober 2001 heeft ze een strategie voor de bestrijding van de corruptie goedgekeurd en een aantal specifieke maatregelen aangekondigd. Hopelijk slaagt de Bulgaarse regering er geleidelijk aan in om het fenomeen in toom te houden.

Wanneer Belgische burgers of mensen die in ons land verblijven zonder Belg te zijn, op doorreis in Bulgarije slachtoffer zijn geweest of denken te zijn geweest van omkoperij, zouden ze de Belgische ambassade in Sofia of het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte moeten brengen. Indien er voldoende overtuigende gevallen zijn, kan de regering overwegen stappen te doen bij de Bulgaarse autoriteiten om hun aandacht te vestigen op dat probleem en hen te verzoeken passende maatregelen te nemen.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Het verheugt mij dat het probleem al ter sprake is gekomen.

Voor mijn vraag ik heb mij gesteund op de verhalen in een aantal brieven en persartikels. Er loopt toch een rode draad doorheen de voorvallen, die zich al sinds vier Ó vijf jaar voordoen. Sommige betrokkenen hebben zelfs hun reisweg moeten wijzigen.

Wie op doorreis is in Bulgarije, of hij nu Belg is of niet, moet toch op een minimale veiligheid kunnen rekenen. De meeste betrokkenen zijn Belgische onderdanen van Turkse afkomst en wenden zich meestal tot de Turkse consulaten. Ik zal hen meedelen dat ze zich ook tot de Belgische consulaten kunnen wenden.

-Het incident is gesloten.