Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-45

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1641 van de heer Destexhe d.d. 30 oktober 2001 (Fr.) :
Huisarten die stage lopen. ≠ Lonen.

Sinds de opstelling van de Europese richtlijn van 1986 met betrekking tot een bijkomende opleiding voor huisartsen heeft men voor BelgiŽ altijd een uitzondering gemaakt waardoor de opleiding ook plaats kan vinden in de eigen praktijk van de kandidaat-huisarts. Men maakt die uitzondering omdat er niet voldoende stagebegeleiders kunnen worden gevonden.

In 2004 zal daarin verandering komen, alsook in de numerus clausus voor huisartsen en specialisten.

Het koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 14 september 1984 verandert, bepaalt dat in het geval dat men inzake stagebegeleiders niet aan de beschikbaarheidsvoorwaarden kan voldoen, de stagiair zijn prestaties slechts ten belope van 75 % van de lonen en terugbetalingstarieven van erkende huisartsen in rekening mag brengen.

Die bepaling heeft echter ook betrekking op de kandidaat-huisartsen van wie momenteel de opleiding in de eigen praktijk nog loopt. Hun loon wordt bijgevolg verlaagd.

Waarom overweegt u niet om de toepassing van die bepaling uit te stellen tot wanneer er geen artsen meer zijn die in hun eigen praktijk stage lopen, zodat dat probleem uit de wereld is geholpen ?