Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-51

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 1881 van de heer Kelchtermans d.d. 8 februari 2002 (N.) :
Krijgsmacht. ­ Burgerpersoneel. ­ Absenteďsme.

Volgens recente studies zouden werknemers in de privé-sector gemiddeld 14,5 dagen per jaar afwezig zijn op hun werk wegens ziekte. Het algemene verzuimpercentage (wegens ziekte, zwangerschap, geboorte en gewettigde of ongewettigde afwezigheden) zou voor het jaar 2000 5,91 % bedragen. In overheidsbedrijven zou de algemene afwezigheid nog eens 3 tot 5 % hoger liggen. Voor een departement waar de fysieke conditie een centraal gegeven is, mag redelijkerwijze verwacht worden dat het de laatstgenoemde tendens niet bevestigt.

Graag kreeg ik van de geachte minister omstandig antwoord op volgende vragen :

1. Wat waren respectievelijk tijdens de dienstjaren 2000 en 2001 de afwezigheden wegens ziekte, andere gewettigde afwezigheden en ongewettigde afwezigheden respectievelijk voor de troep, de onderofficieren, de officieren en het burgerpersoneel per taalstelsel ?

2. Hoe verklaart hij deze cijfers en welke conclusies trekt hij hieruit voor een anti-verzuimbeleid binnen zijn departement ? Wat blijkt hieruit in verband met de fysieke paraatheid van onze militairen ?