Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-51

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1873 van de heer Istasse d.d. 6 februari 2002 (N.) :
Nieuwe, geļntegreerde politie. ­ Vorming. ­ Toegelaten meerkosten.

De vorming van de nieuwe politie nadert zijn voltooiing. Onder meer omwille van het gebrek aan precieze informatie over het budget van de politiezones is die vorming niet van een leien dakje gelopen. Op het moment dat de zones hun budget afsluiten en erover stemmen om eindelijk te kunnen bestaan, hebben de gemeenten die ze vormen nog altijd geen absolute zekerheid met betrekking tot de subsidiėring door de federale overheid van de bedragen die voorzien zijn bij de zogenaamde « toegelaten meerkosten ».

De zones zijn met het oog op het opstellen van hun budget op de hoogte gebracht van een globaal cijfer dat het bedrag vertegenwoordigt van de federale dotatie zonder toegelaten meerkosten die ze zullen ontvangen. Dat cijfer geeft echter geen enkele aanwijzing over de posten die in de dotatie voorkomen. Dat maakt het budget van de politiezones natuurlijk erg onzeker. Sommige posten die door de zones opgenomen zijn bij de toegelaten meerkosten, kunnen immers uiteindelijk deel uitmaken van de federale dotatie. Of omgekeerd : sommige posten die de zones momenteel onderbrengen bij de federale dotatie, kunnen uiteindelijk niet daarin zijn opgenomen, terwijl ze niet voorzien werden bij de toegelaten meerkosten. Zou de geachte minister me daarom kunnen laten weten uit welke elementen de federale dotatie zonder toegelaten meerkosten bestaat ?

Met betrekking tot de toewijzing van manschappen van een zone aan een andere zone of aan de federale politie is het streefcijfer blijkbaar 1,5 % van het volledige personeelsbestand van een zone per jaar. Voor meer gerichte acties spreekt men van 8 % van het personeelsbestand. Wat gebeurt er echter als die cijfers worden overschreden ? Kan de geachte minister me zeggen of de zones die daardoor te kampen hebben met personeelstekort een financiėle compensatie krijgen ?

Tot slot een vraag over de diensten die politieagenten aan rechtbanken verlenen. Zijn die opgenomen in een post van de federale dotatie ?