2-206

2-206

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 MAI 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Didier Ramoudt à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports sur «la cession d'actifs sous-évalués de la SNCB à ABX» (nº 2-989)

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Eind februari nam de regering een belangrijke beslissing: ABX, de pakjesdienst van de NMBS, zal voor verzelfstandiging worden klaargestoomd. Hij zal voortaan zelf op zoek moeten gaan naar privé-kapitaal en de financiële banden met de NMBS zullen op termijn eindelijk worden doorgeknipt.

Niettemin heeft de heer Schouppe, topman van ABX, zich intussen al verscheidene malen bezondigd aan praktijken die regelrecht indruisen tegen de engagementen van dit regeringsakkoord. Op de raad van bestuur van 1 maart 2002 stelde hij voor het kapitaal van ABX voor rekening van de NMBS nogmaals te verhogen met een bedrag van 55,78 miljoen euro ingevolge de valorisatie van de merknaam ABX Logistics, terwijl volgens het regeringsakkoord een allerlaatste bijdrage van de NMBS in ABX zal geschieden in de vorm van een achtergestelde lening van 50 miljoen euro.

Op dezelfde raad van bestuur werd ook voorgesteld het voltallige directiecomité van de NMBS dezelfde functies toe te kennen bij ABX, terwijl volgens het regeringsakkoord de nieuwe holding over eigen beheersorganen moet beschikken, onafhankelijk van de NMBS, en de Belgische Staat de raad van bestuur van de ABX-holding zal samenstellen. Gelukkig weigerden de bestuurders toen voor deze voorstellen groen licht te geven.

Met de overdracht van de site op het Brussels Klein-Eiland loopt het opnieuw mis. Uit de media blijkt dat deze grondeigendom van de NMBS voor een belachelijke prijs van 10.000 euro aan ABX wordt overgedragen, terwijl de werkelijke waarde ervan maar liefst 250.000 euro bedraagt.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

Heeft de minister kennis van een schending van de waarderingsregels bij ABX? Zijn er nog andere voorbeelden?

In aanloop naar de goedkeuring van de jaarrekening 2001 maakt de revisor voorbehoud bij de terugname van een provisie ten belope van 175,2 miljoen euro, een bedrag dat toevallig ongeveer even groot is als de waardevermindering op financiële vaste activa, met de ABX-participaties op kop. Heeft de revisor in de geconsolideerde rekening ook aantekeningen gemaakt bij de waardering van de ABX-activa?

Zal de minister aan haar kersverse regeringscommissaris richtlijnen geven om de transparantie van het patrimoniumbeheer van de NMBS te verhogen?

Mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer. - De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 15 mei jongstleden geluisterd naar de uiteenzetting van de heer Schouppe over de strategie voor de ontwikkeling van de ABX-holding. Dezelfde raad van bestuur heeft zijn voorzitter gemachtigd om alle nodige acties te ondernemen voor de oprichting van de ABX-holding en om het contract van de heer Schouppe als uitvoerend voorzitter te onderhandelen. Er werd de heer Schouppe ook gevraagd de rekeningen te bezorgen van alle dochterondernemingen op grond van hun boekhoudkundig verslag dat hij eind mei zal ontvangen. Er zal slechts een uitspraak worden gedaan op basis van een voorafgaandelijk en volledig onderzoek van de gegevens. De documenten moeten de raad van bestuur uiterlijk acht dagen voor het nemen van een beslissing worden bezorgd. Ze zullen aan de raad worden voorgelegd. Pas na het onderzoek zal de raad zich uitspreken over de gekozen valorisatiemethode en over het bedrag dat de NMBS in de nieuwe ABX-structuur zal inbrengen. De raad van bestuur van de NMBS heeft eveneens beslist dat hij de nodige maatregelen zal nemen om over alle juridische en financiële garanties omtrent dit dossier te kunnen beschikken.

Wat de activa van de NMBS betreft, heeft de raad tijdens de vergadering van 21 mei laten weten dat er stappen gedaan zijn om de terreinen en de afgewerkte gebouwen die deel uitmaken van de afdeling ABX-België van de NMBS te evalueren. De raad heeft eveneens duidelijk gemaakt dat hij alle garanties wil omtrent de financiële en juridische gevolgen van de overdracht van dit vermogen.

De regeringscommissaris heeft gevraagd om de documenten die voor de valorisatie van de afdeling ABX aan de raad van bestuur zullen worden voorgesteld, te vergezellen van een exhaustieve lijst van het vermogen van deze afdeling. Ik twijfel er overigens niet aan dat de raad van bestuur zal waken over de bescherming van het vermogen van het bedrijf, maar er moet voldoende tijd en gelegenheid zijn om de vereiste onderzoeken te doen.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Dat de regeringscommissaris werk zal maken van de controle op de boekhouding is alleszins een positief signaal. Het is echter de verantwoordelijkheid van de regering om er op toe te zien dat er bij de overdracht van onroerende of roerende goederen geen eigenaardige dingen gebeuren.