2-204

2-204

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de evaluatie van de migratieambtenaren» (nr. 2-778)

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Begin 2000 heeft ons land beslist om migratieambtenaren te zenden naar landen van waaruit grote migratiestromen naar ons land komen. Tot op heden hebben wij nog niet veel vernomen van het werk van deze mensen.

Kan de minister mij meedelen wat hun precieze oorspronkelijke opdracht was?

Hebben zij die opdracht kunnen vervullen?

In hoever heeft hun werking effect op de migratiestromen?

Is er al een evaluatie gemaakt van hun werking, de effecten ervan en welke zijn de conclusies naar mogelijke bijsturing, zowel naar hun werk zelf als naar hun statuut?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De immigratieambtenaren zijn contractuele of statutaire ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse zaken. Ze worden naar het buitenland gestuurd met opdrachten op het gebied van informatie, inlichtingen, verslaggeving en bijstand aan de diplomatieke vertegenwoordigingen en aan de luchtvaartmaatschappijen.

De duur en het doel van hun missie hangen af van het land waar ze naartoe worden gestuurd. Elke missie wordt geëvalueerd. Dit systeem werkt al meer dan een jaar en geeft tot hiertoe voldoening. Zoals ik tijdens de bespreking van de begroting 2002 reeds heb vermeld, zullen deze opdrachten in 2002 verder worden gezet in het licht van de situatie van de betrokken landen.

Het is dus niet de bedoeling deze functie bij te sturen, zoals mevrouw Kaçar me vraagt. Het is evenwel juist dat uit elke opdracht lessen kunnen worden getrokken waarmee rekening wordt gehouden bij de volgende opdrachten.

De invloed op de migratiestromen is verschillend naargelang van de opdrachten en de specifieke situatie van elk land. Ik geef twee recente concrete voorbeelden. Het doel van de momenteel in Congo gevoerde actie is de hervatting van de repatriëringen onder begeleiding. Dit betekent onrechtstreeks een signaal voor de kandidaten voor illegale immigratie omwille van het groter risico op repatriëring, zo nodig onder begeleiding.

De opdracht in Niger heeft aangetoond dat talrijke asielaanvragen onrechtmatig waren. Sedert deze opdracht werd uitgevoerd, is het aantal asielaanvragen sterk gedaald. Daarom kan worden vermoed dat talrijke kandidaat-vluchtelingen, in tegenstelling tot hun verklaringen, hun land hebben verlaten met een officieel paspoort van de overheden van het land.

Het is niet de bedoeling de vreemdelingen te verhinderen asiel aan te vragen, maar om hen af te raden naar België te komen als ze niet onder de criteria vallen van de Conventie van Genève. Ze weten inderdaad dat België een ambtenaar ter plaatse heeft gestuurd om de werkelijke toestand van het land te evalueren, elementen te verzamelen die in voorkomend geval de betichtingen van vervolging tegenspreken of zelfs illegale immigratienetwerken op te sporen.

Ik benadruk tenslotte dat elke asielaanvraag individueel wordt onderzocht en dat het verslag van een immigratieambtenaar niet het enige element is om een beslissing tot weigering van het statuut van vreemdeling te motiveren.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Hebben die ambtenaren een diplomatiek statuut? Over hoeveel landen gaat het precies? Kunt u mij een lijst bezorgen van de landen waar immigratieambtenaren actief zijn?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Die ambtenaren hebben geen diplomatiek statuut. De lijst van landen is bekend, indien u dat wenst, zal ik ze u bezorgen.

Chaque mission est l'occasion d'une appréciation, d'une évaluation qui permet de tirer des leçons et des enseignements afin que chaque nouvelle mission soit chaque fois mieux réussie.

-Het incident is gesloten.