2-204

2-204

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen» (nr. 2-776)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Krachtens artikel 57/28 van de wet van 14 juli 1987 "brengt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen elk jaar aan de bevoegde minister verslag uit over zijn opdracht. Een afschrift van dat verslag met de eventuele opmerkingen van de bevoegde minister wordt door de bevoegde minister aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat overgezonden".

De memorie van toelichting bij de wet verduidelijkt die bepaling als volgt: "Het jaarlijkse verslag, dat de commissaris-generaal aan de bevoegde minister geeft, moet hem onder meer toelaten een algemeen overzicht van de toestand van de vluchtelingen in Belgiė te geven en alle suggesties te doen die hij ter zake passend acht".

Tot op heden werd het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet aan de Senaat overgezonden. Heeft de minister het jaarverslag 2000 van het CGVS ontvangen?

Zo ja, wanneer wordt dat verslag aan het Parlement medegedeeld?

Zo neen, wat zal de minister ondernemen opdat de wettelijke verplichtingen ter zake worden nageleefd?

(Voorzitter: de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter.)

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik heb het dertiende en laatste jaarverslag van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inderdaad ontvangen. De vraag van mevrouw de Bethune verbaast mij want ik heb dat verslag naar de voorzitters van Kamer en Senaat gestuurd.

Ik wens echter te verduidelijken dat het hier gaat om het jaarverslag betreffende het jaar 2000, zoals in de vraag al is vermeld. De gegevens die het bevat zijn niet meer echt actueel, te meer daar de asielsituatie en die van het Commissariaat-generaal sinds december 2000 grondig zijn veranderd.

Ik heb het verslag wel degelijk verzonden. Normaal gezien moet het dus in de Senaat zijn.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik geloof de minister wel. Misschien kan hij zijn diensten vragen alle leden en plaatsvervangers van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden een kopie van het gedrukte verslag te sturen. In het verleden was dat gebruikelijk.

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik zal dat doen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wanneer mogen we het verslag 2001 verwachten?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Dat is nog niet klaar.

-Het incident is gesloten.