2-203

2-203

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 MAI 2002 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Proposition de loi modifiant l'article 19bis de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels (de Mme Meryem Kaçar et consorts, Doc. 2-693)

Discussion générale

Mme. la présidente. - Mme Nathalie de T' Serclaes se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Het is met genoegen dat ik het wetsvoorstel verdedig dat ikzelf heb ingediend en dat ertoe strekt de procedurele ongelijkheid weg te werken die er momenteel bestaat tussen geïnterneerden die slechts acht dagen hebben om hoger beroep in te stellen, en strafrechtelijk veroordeelden die daarvoor vijftien dagen de tijd hebben. Die ongelijkheid werd in 1998 geïntroduceerd in de post-Dutrouxsfeer. Die harmonisering zal de geïnterneerden en strafrechtelijk veroordeelden een gelijkwaardige rechtsbescherming geven.

Het voorstel heeft een dubbele verdienste: enerzijds de niet-objectieve procedurele ongelijkheid wegwerken waardoor het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wordt nageleefd; anderzijds de procedure voor de rechtzoekende vereenvoudigen, wat een belangrijke vooruitgang is.

Het gaat om een kleine wijziging in de tekst - acht dagen wordt vervangen door vijftien dagen - maar voor de rechtzoekenden en degenen die hen bijstaan is ze heel belangrijk. Overigens moeten we evolueren naar eenvormige proceduretermijnen.

Ik dank alvast al degenen die het voorstel zullen steunen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Net zoals het wetsvoorstel dat zojuist is behandeld, gaat ook dit voorstel over de internering.

Op gebied van internering zal er binnenkort heel wat veranderen. Er komt een nieuwe wet. Over die tekst die werd voorbereid door de heer Oscar Van de Meulebroeke, magistraat bij het Hof van Cassatie, hebben we het advies gevraagd aan de parketten, de commissies voor bescherming van de maatschappij, de administratie, de gemeenschappen en de gewesten en aan de Hoge Raad voor penitentiair beleid. Dat heeft geleid tot een ontwerp dat nu wordt besproken in vergaderingen waarop verschillende kabinetten zijn vertegenwoordigd. Hoewel die nieuwe wettekst de wijzigingen bevat die vervat zijn in de twee voorstellen die voorliggen, willen we graag onze steun verlenen aan die voorstellen, ten eerste om een signaal te geven dat er belangrijke wijzigingen op komst zijn en ook om een scheefgegroeide toestand zo vlug mogelijk ongedaan te maken.

-La discussion générale est close.