2-203

2-203

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Stuk 2-1105) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de impact en de evolutie van de Copernicushervorming» (nr. 2-775)

Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (Stuk 2-1079) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 2-653)

Voorstel tot terugzending

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (van mevrouw Meryem Kaçar c.s., Stuk 2-693)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Stuk 2-1060) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve» (nr. 2-782)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over «het toenemende religieus extremisme in Brussel» (nr. 2-786)

Berichten van verhindering