2-202

2-202

Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 8 MAI 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre des Affaires sociales et des Pensions sur «l'arrêté royal du 29 mars 2002 concernant la perception obligatoire du ticket modérateur et les interprétations auxquelles il a donné lieu» (nº 2-964)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Sedert 1 april 2002 dienen de apothekers het remgeld op vergoedbare geneesmiddelen volledig te innen en geen ristorno's meer uit te keren.

Deze ristorno's vloeien nu terug naar het RIZIV. Op basis van het koninklijk besluit van 1 april dienen de tarificatiediensten 10,15% van het remgeld van de terugbetaalde specialiteiten in te houden op de uitbetaling aan de apothekers.

De verkeerde interpretatie door het VBSG met betrekking tot de ristorno's aan rust- en verzorgingsinstellingen voor de aldaar verblijvende patiënten, was een eerste onaangename ervaring. Ik moet evenwel doen opmerken dat de minister hiervoor in samenwerking met minister Picqué een oplossing heeft uitgewerkt.

Vandaag las ik in de krant dat in ons land misbruiken werden ontdekt, waarbij ristorno's tot 40% werden uitgekeerd door privé-apothekers met medewerking van openbare instellingen.

Er rijst echter een nieuw probleem.

Aangeslotenen bij de NMBS, leden van de federale politie en militairen, betalen momenteel een lager remgeld dan de andere RIZIV-aangeslotenen.

Zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat, stelt de administratie het remgeld van deze bijzondere categorieën gelijk met de andere RIZIV-categorieën om zo een hoger bedrag te kunnen inhouden op de uitbetalingen.

Welke maatregelen zal de minister nemen om duidelijkheid te brengen in verband met deze verkeerde interpretatie?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - De heer Devolder heeft diverse aspecten van het dossier aangehaald waarover inderdaad al eerder werd gedebatteerd. Ik zal me beperken tot de vraag in verband met de vermindering van het remgeld die wordt toegekend aan het personeel van de NMBS, de leden van de federale politie en de militairen.

Het koninklijk besluit waarin de vermindering wordt vastgesteld van de basis waarop de verzekeringstegemoetkoming wordt bepaald, houdt rekening met de remgelden van de geneesmiddelen zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 17 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.

Als organisaties zoals de NMBS, de federale politie en het leger bijkomende voordelen bezorgen aan hun personeel, dan valt dit buiten de regelingen van de verplichte verzekering en wordt voor de vermindering van de basis waarop de tegemoetkoming wordt vastgesteld enkel rekening gehouden met het koninklijk besluit van 17 maart 1997.

De heer Jacques Devolder (VLD). - In verband met de besparingen werd een overeenkomst gesloten, maar het probleem moet in de toekomst bespreekbaar blijven. Er zijn verschillen zoals de kleine risico's voor zelfstandigen die een positieve uitzondering vormen, maar er werden met de kabinetten geen afspraken gemaakt.

M. le président. - Je profite des circonstances pour présenter mes félicitions à M. Devolder à l'occasion de ses vingt-cinq ans de mandat politique.

(Applaudissements)