Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-50

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1817 van de heer Vandenberghe d.d. 14 januari 2002 (N.) :
Carjackings. ­ Evolutie.

Volgens politiecijfers van de 19 Brusselse gemeenten blijkt dat het aantal carjackings in het eerste semester van vorig jaar met bijna 75 % gestegen is tegenover dezelfde periode van het jaar 2000. In het eerste semester van 2000 waren er 118 carjackings, in het eerste semester van 2001 steeg dit aantal tot 203. Dit komt neer op een stijging van meer dan 70 %.

Het stijgend aantal carjackings zou te verklaren zijn door het groter risico dat gangsters lopen bij overvallen op banken, geldtransporten en postkantoren. Carjackings lijken met andere woorden een alternatief voor deze « klassieke » overvallen.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel carjackings gebeurden de afgelopen vijf jaar in Vlaanderen en Wallonië ? Is het mogelijk deze cijfers uit te splitsen per provincie ?

2. Hoeveel van deze misdrijven kregen een oplossing ?

3. Hoeveel voertuigen werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om het aantal carjackings te doen dalen ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid de volgende antwoorden verstrekken op zijn vraag.

1. Carjacking staat niet als afzonderlijk fenomeen ingeschreven in de nomenclatuur van de politionele databank. Hierdoor is een nauwkeurige registratie niet mogelijk en kan geen evolutie van het fenomeen worden samengesteld.

In afwachting tot het fenomeen carjacking als dusdanig zal worden opgenomen in de bovenvermelde databank, houdt de federale politie wel een afzonderlijke databank van gepleegde feiten bij. In 2000 registreerde de federale politie 942 feiten van carjacking. In 2001 waren dit 1 580 feiten, een toename met 59 %. Uitgesplitst naar provincie werden in 2001 het volgende aantal feiten van carjacking genoteerd :

Provincie Gepleegde
feiten
in 2001
Brabant
­ Arrondissement Brussel 462
­ Arrondissement Leuven 72
­ Arrondissement Nijvel 23
Luxemburg 3
West-Vlaanderen 26
Limburg 24
Oost-Vlaanderen 34
Antwerpen 76
Namen 82
Luik 252
Henegouwen 526
Totaal 1 580

Aan de stijgende tendens kwam een einde in oktober 2001 en dit dankzij de gerechtelijke successen die werden geboekt in de arrondissementen Leuven, Brussel en Charleroi. Daarnaast wil ik ook opmerken dat de risicograad om het slachtoffer te worden van carjacking vrij beperkt is. De kans dat een luxevoertuig via carjacking ontvreemd wordt bedraagt op jaarbasis één voertuig op 900.

2. Vermits het fenomeen carjacking niet afzonderlijk is opgenomen in de nomenclatuur van de politionele databank, is het niet mogelijk om de ophelderingsgraad te berekenen.

3. Ongeveer de helft van de voertuigen die werden gestolen via carjacking, werd in 2000 teruggevonden en ter beschikking van de eigenaar gesteld.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, alsook de gerechtelijke overheden, hebben in 2001, ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, een aantal richtlijnen ten behoeve van de politiediensten uitgevaardigd. Het betreft met name :

­ het voorzien in een opleiding van politieambtenaren met betrekking tot de preventie in dit domein;

­ het nagaan in welke mate nieuwe technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de « after-theft systems », kunnen bijdragen in de beheersing van dit fenomeen;

­ het opvoeren van de kwaliteit van de gerechtelijke vaststellingen en de uitwisseling van de gerechtelijke informatie tussen de betrokken diensten;

­ gezien dit fenomeen in het nationaal veiligheidsplan als prioritair wordt aangeduid, werd in de loop van 2001 binnen de federale politie, alsook in een aantal lokale korpsen, bijkomende onderzoekscapaciteit vrijgemaakt.