2-201

2-201

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 APRIL 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de aan de gang zijnde vernietiging van het Tsjetsjeense volk» (nr. 2-958)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid» (nr. 2-959)
Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de aanwijzing van de topmanager voor Volksgezondheid» (nr. 2-961)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «het onderzoek inzake de opsporing van borstkanker en de intenties van een Amerikaanse firma» (nr. 2-947)
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het stilleggen van de bouwwerken voor de nieuwe jeugdgevangenis te Everberg (Kortenberg)» (nr. 2-963)
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Stuk 2-1050) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1058) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 (Stuk 2-1007)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;
3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Minneapolis op 6 november 1998 (Stuk 2-1025)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Roemenië inzake politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 1999 (Stuk 2-1059)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 (Stuk 2-1070)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 (Stuk 2-1071)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (Stuk 2-1072)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1a), 14(1) en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 28 oktober 1993 (Stuk 2-1088)
Wetsontwerp betreffende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Stuk 2-1102) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Stuk 2-1102) (Evocatieprocedure)
Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Raad van State
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen