2-199

2-199

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 APRIL 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de afronding van de regularisatiecampagne» (nr. 2-945)

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Op 1 februari 2002 ontving de minister de Nationale Beweging voor Regularisatie op zijn kabinet naar aanleiding van de tweede verjaardag van de regularisatieoperatie. Hoewel alle betrokken partijen hoopten dat de operatie snel afgerond zou zijn, heeft ze veel meer tijd in beslag genomen dan verwacht.

Van de meer dan 36.000 aanvragen was er op 1 februari voor meer dan een derde nog geen definitieve afhandeling. Voor 5.200 aanvragen was nog steeds geen beslissing genomen en voor 8.000 andere werd nog steeds gewacht op een inschrijving in de gemeente of een uitwijzingsbevel.

Medewerkers van de minister zouden na afloop van de bijeenkomst op het kabinet aan de pers hebben verklaard dat het merendeel van de 13.000 aanvragen binnen de twee maanden afgewerkt zou zijn. Mijn vraag is dan ook wat de stand van zaken is voor de regularisatieoperatie.

Voor hoeveel van de 5.200 onbesliste aanvragen is inmiddels al een beslissing genomen en is voor de 8.000 andere dossiers al een uitwijzingsbevel gestuurd of opdracht gegeven tot inschrijving in de gemeente?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je vais vous donner, madame Pehlivan, des chiffres qui vous prouveront que l'on est au terme de cette opération. Mais je voudrais tout d'abord insister sur la nécessité de mettre fin à cet esprit négatif.

On parlait depuis de nombreuses années de cette opération de régularisation. Elle aura finalement été menée en plus de deux ans - vote de la loi, arrêtés d'exécution, installation des commissions, examen des dossiers - et dans d'excellentes conditions. Elle s'est déroulée dans un climat très paisible et très serein. Elle a été acceptée par la population, ce dont je me réjouis.

Si, entre-temps, de nombreuses récriminations ont été exprimées, notamment dans votre chef au sein de cette assemblée, très heureusement, un grand nombre de personnes régularisées viennent me trouver avec un grand sourire et nous remercient de ce que nous avons fait pour elles. C'est pour moi la plus belle récompense.

Ik kan het geachte lid meedelen dat voor het merendeel van de regularisatiedossiers inmiddels een beslissing werd genomen: 34.784 dossiers zijn afgehandeld, 24.543 dossiers hebben aanleiding gegeven tot een positieve beslissing en 5.843 tot een negatieve beslissing, 437 personen werden uitgesloten van de toepassing van de wet overeenkomstig artikel 5 van de regularisatiewet wegens gevaar voor de openbare orde en

3.961 dossiers werden afgesloten omdat ze zonder voorwerp zijn. Dat laatste impliceert dat de betrokkenen het land hebben verlaten, de Belgische nationaliteit hebben gekregen of op een andere grond een verblijfstitel hebben gekregen, of gewoon dat er sprake was van dubbel gebruik.

Nog 2.270 dossiers moeten worden afgehandeld. Daarvan zijn er 973 echter in beslag genomen door de gerechtelijke diensten wegens vermoeden van fraude. Een verdere afhandeling is dan ook nog niet mogelijk. Voor een 700-tal andere dossiers moet de reden van de nog niet-afhandeling veeleer bij de indiener zelf worden gezocht, meer bepaald in het feit dat hij veroordelingen heeft opgelopen die een eventuele uitsluiting kunnen verantwoorden. Bij de beoordeling wil ik immers met alle elementen van het dossier rekening houden, niet alleen met het gerechtelijk verleden, maar ook met de gezinssituatie van de betrokkene. Daarom werd er in die dossiers nog geen beslissing genomen.

Je suppose que personne ne peut me reprocher d'être prudent en la matière.

Daarnaast moeten nog zo'n 600 dossiers worden afgehandeld, waarvan voor 313 dossiers de controle openbare orde nog moet worden uitgevoerd.

Uit de gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat er 21.727 instructies zijn gegeven om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af te geven. Voor 3.627 dossiers werd een bevel uitgevaardigd het grondgebied te verlaten. Ik wil er wel op wijzen dat het aantal betekende bevelen steeds kleiner zal zijn dan het aantal negatieve beslissingen, aangezien er ook personen zijn die legaal in het land verblijven op basis van een andere verblijfstitel, maar die toch een negatieve beslissing hebben gekregen.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Het was niet zozeer mijn bedoeling kritiek uit te oefenen met mijn vraag. Ik ben alleen bezorgd om de mensen die op een antwoord wachten. Ik hoor ook wel dat mensen die een positieve regularisatiebeslissing kregen, daar echt blij mee zijn. Voor hen die nog geen beslissing hebben gekregen, duurt het echter wel erg lang en precies die dossiers komen natuurlijk bij ons terecht, met de vraag of we geen hulp kunnen bieden.

Ik hoop dat de dossiers die nu volledig rond zijn, zo vlug mogelijk helemaal afgehandeld worden en dat de mensen die een negatieve beslissing hebben gekregen - vooral wanneer ze een gevaar kunnen vormen - daarvan heel snel op de hoogte worden gebracht en dat de nodige stappen worden gedaan. In die zin sta ik volledig achter de hele regularisatiecampagne.