2-196

2-196

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 MARS 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre de la Défense sur «l'exécution concrète des projets de réforme de l'armée» (nº 2-935)

De heer Jacques Devolder (VLD). - De plannen voor de hervorming van het leger werden destijds niet zonder enige beroering goedgekeurd. In de meeste gevallen is deze goed verlopen, maar in bepaalde kazernes was er toch enige ongerustheid.

Concreet wil ik het hier hebben over het 92ste bataljon logistiek, gekazerneerd in Sijsele bij Brugge. Volgens de planning wordt dit bataljon tegen maart 2003 ontbonden en zullen de kazernegebouwen benut worden door het 51ste bataljon, thans gekazerneerd in Haasdonk.

Zoals de werkzaamheden in Sijsele thans verlopen ziet het er naar uit dat het 92ste bataljon min of meer binnen de opgelegde termijn ontbonden zal zijn.

Niettemin leeft binnen het bataljon ongerustheid omdat naar verluidt, wegens gebrek aan fondsen voor infrastructuurwerken, de kazernegebouwen tegen maart 2003 niet zullen klaar zijn voor hun nieuwe functie. Geruchten willen zelfs dat dit ten vroegste tegen de zomer van 2004 het geval zou zijn.

Is het juist dat momenteel de nodige budgetten ontbreken om de kazernegebouwen in Sijsele infrastructureel tijdig - dus tegen maart 2003 - klaar te krijgen voor hun nieuwe bestemming?

Is het juist dat er evenmin wordt overwogen om deze infrastructuurwerken in de kazerne van Sijsele eventueel fasegewijs, ook begrotingstechnisch, te spreiden zodat het militaire complex alsnog tijdig gereed zou zijn? Nochtans lijkt zo'n financiële fasering mij niet onoverkomelijk daar de totale kostprijs van de infrastructuurwerken op 1 miljoen euro wordt geraamd.

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - De nodige budgetten om het 51ste bataljon logistiek te Sijsele te ontvangen zijn ingeschreven in het Infraplan 2002-2015. Tegen begin maart 2003 zullen de kernactiviteiten van dat bataljon kunnen plaatsvinden. Hiervoor is een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Tegen begin 2004 zullen de nodige werken voor de definitieve installatie van het bataljon beëindigd zijn.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Ik vreesde al dat de geplande wijzigingen niet binnen de gestelde termijn konden worden uitgevoerd, wat voor het personeel veel problemen meebrengt.