Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1275 van de heer Verreycken d.d. 8 mei 2001 (N.) :
Regularisatiecommissie. ­ Benoeming van een aantal bijkomende leden.

Op 5 mei 2001 publiceerde het Belgisch Staatsblad de benoeming van een aantal bijkomende leden van de kamers van de regularisatiecommissie.

Graag deze vragen :

1. Hoeveel geldige Nederlandstalige kandidaturen werden ingediend bij de Nationale Orde van advocaten vóór 25 januari 2000 ?

2. Hoeveel Nederlandstalige advocaten werden daarna bij de eerste benoemingsronde effectief benoemd ?

3. Er werd aan de overblijvenden gevraagd, voorafgaand aan de tweede benoemingsronde, hun kandidatuur schriftelijk te bevestigen. Hoeveel Nederlandstalige advocaten hebben hun kandidatuur schriftelijk herbevestigd ?

4. Hebben de vier Nederlandstalige advocaten, benoemd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2001, hun kandidatuur zoals voorgeschreven vóór 25 januari 2000 ingediend bij de Nationale Orde van advocaten ?

5. Hebben deze vier personen ook hun kandidatuur schriftelijk bevestigd ?

6. Op basis van welke criteria werden deze vier personen uitgezocht, en door wie ?

7. Waarom werd de afwijzing van de andere kandidaturen door de geachte minister niet gemotiveerd ?

8. Welke NGO's hebben een vertegenwoordiger in de kamers van de regularisatiecommissies, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige zijde ?

Antwoord : 1. 36 advocaten ­ lid van een Nederlandstalige balie ­, hadden hun kandidatuur tijdig ingediend bij de Nationale Orde der advocaten. Twee kandidaten voldeden niet aan de geldende leeftijdsvereiste van 30 jaar.

2. Bij koninklijk besluit van 28 april 2000 werden 3 advocaten aangesteld als effectief lid en 9 als plaatsvervangend lid van de 3 Nederlandse kamers van de Commissie voor regularisatie.

3. 18 advocaten van de Nederlandstalige balies hebben hun kandidatuur schriftelijk bevestigd.

4. Ja, de 4 kandidaten, aangesteld bij koninklijk besluit van 5 april 2001, hadden hun kandidatuur ingediend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 januari 2000.

5. Ja, de 4 weerhouden kandidaten hadden hun kandidatuur bevestigd.

6. De Ministerraad heeft zich bij het aanstellen van deze 4 leden niet alleen laten leiden door de beroepservaring van betrokkende, maar ook door hun bijzondere interesse of specialisatie in deze materie. Dit laatste blijkt uit het feit dat ze of een leeropdracht vervullen met betrekking tot het vreemdelingenrecht, of houder zijn van een getuigschrift van bijzondere studie, of lid zijn van de Commissie voor vreemdelingenrecht bij de Vereniging van Vlaamse balies.

7. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de vaste rechtspraak van de Raad van State volgt dat een benoemingsbesluit niet moet vermelden waarom een bepaalde kandidatuur niet werd weerhouden (Raad van State, nr. 47761, 3 juni 1994; nr. 53603, 9 juni 1995; nr. 66951, 24 juni 1997).

8. De volgende NGO's hebben een vertegenwoordiger in de kamers van de Commissie voor regularisatie :

a) Langs Nederlandstalige zijde :

­ Vlaams Minderhedencentrum;

­ ABVV;

­ OCIV;

­ Caritas internationaal hulpbetoon.

b) Langs Franstalige zijde :

­ CIRE;

­ FGTB;

­ Aide aux personnes déplacées ASBL;

­ MRAX;

­ Association pour le droit des étrangers;

­ Service social de solidarité;

­ Confédération des syndicats chrétiens.