Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1771 van de heer Happart d.d. 11 december 2001 (Fr.) :
Vaste commissie voor taaltoezicht. ­ Klachten. ­ Uitblijven van antwoorden.

Eén van mijn landgenoten heeft klachten ingediend bij de Vaste commissie voor taaltoezicht en verbaast zich erover dat hij nog steeds geen antwoord heeft gekregen. Hij heeft mij een lijst bezorgd van een twintigtal klachten die tot op heden niet werden beantwoord. Ik had de geachte minister willen vragen waarom de Vaste commissie voor taaltoezicht geen antwoord stuurt naar burgers die bij haar klachten hebben ingediend. Mochten die klachten om een technische reden onontvankelijk zijn, dan zou de klager daar toch op zijn minst van op de hoogte moeten worden gebracht.


Klacht
­
Objet
Tegen
­
Contre
Nr.
­
Datum van
de klacht
­
Date de
la plainte
Nederlandstalige publicatie betreffende Herstappe. ­ Publication en néerlandais concernant Herstappe Het Belgisch Staatsblad en het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken. ­ Moniteur belge et ministère flamand des Affaires intérieures 29298 20.10.1997
Factuur in het Nederlands. ­ Facture en néerlandais Belgacom 30212B 11.8.1998
Verzoek om betaling in het Nederlands. ­ Avis d'échéance en néerlandais Administratie van Douane en Accijnzen ­ Kantoor Mouland. ­ Administration des Douanes et Accises ­ Bureau de Mouland Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 4.1.1999
Post in het Nederlands aan Franstalige werklozen. ­ Courrier en néerlandais aux chômeurs francophones CEVORA en VDAB. ­ CEFORA et VDAB Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 4.1.1999
Post in het Nederlands. ­ Courrier en néerlandais Frieda Brepoels, permanent afgevaardigde van de provincie Limburg. ­ Frieda Brepoels, député permanent de la province de Limbourg Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 4.1.1999
Huis-aan-huisblad enkel in het Nederlands. ­ Périodique toutes boîtes en néerlandais Proximus Belgacom Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 14.3.1999
Verzoek om betaling van provinciebelastingen. ­ Avis d'échéance d'une taxe provinciale Provincie Limburg. ­ Province de Limbourg Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 14.3.1999
Post aan een werkloze. ­ Courrier à un chômeur VDAB-consult Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas d'accusé de réception 14.3.1999
Onvolledige Franse vertaling. ­ Traduction française incomplète Intercommunale CIPAL, Vlaamse regering, dienst voor inning van de onroerende voorheffing. ­ Intercommunale CIPAL, gouvernement flamand, service de perception du précompte immobilier Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas d'accusé de réception 14.3.1999
Antwoord op een Franstalige brief aan de voorzitster van het Rode Kruis, H.K.M. prinses Astrid, in het Nederlands gesteld. ­ Réponse en néerlandais à une lettre adressée (en français) à la présidente de la Croix-Rouge, S.A.R. Princesse Astrid Rode Kruis. ­ Croix-Rouge Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas d'accusé de réception 14.3.1999
Aanslagbiljet in het Nederlands. ­ Bulletin d'imposition en néerlandais Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (belasting op het waterverbruik). ­ Ministère de la Communauté flamande (taxe sur les eaux usées) 31294 24.11.1999
Brief in het Nederlands. ­ Lettre en néerlandais Federale minister van Economie. ­ Ministre fédéral de l'Économie Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 27.2.2000
Convocatiebrief in het Nederlands. ­ Convocation en néerlandais Autoveiligheid. ­ Autosécurité 32089 27.2.2000
Convocatiebrief in het Nederlands. ­ Convocation en néerlandais Autoveiligheid. ­ Autosécurité 33040 27.2.2001
Display voor Proton in het Nederlands. ­ Affichage en néerlandais seulement pour Proton Belgacom Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 27.2.2001
Naamsverandering van een VZW, stempel in het Nederlands, onmogelijke data. ­ Changement du nom d'une ASBL, cachet en néerlandais, dates impossibles Vlaamse Milieumaatschappij Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas reçu d'accusé de réception 8.3.2001
Antwoord in het Nederlands. ­ Réponse en néerlandais Gouverneur van Limburg. ­ Gouverneur du Limbourg 33139 10.4.2001
Enkel Nederlandstalige opschriften op de zakken voor het inzamelen van oude kleren. ­ Mentions uniquement en néerlandais sur sacs pour ramassage de vieux vêtements Gemeente Voeren + VZW ATOS. ­ Communauté des Fourons + ASBL ATOS Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas d'accusé de réception 10.4.2001
Huis-aan-huisblad van de gemeente slechts in één taal. ­ Périodique toutes boîtes communal unilingue Schepen Jean Duijsens. ­ Échevin Jean Duijsens Geen bericht van ontvangst gekregen. ­ Pas d'accusé de réception 12.7.2001