2-184

2-184

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Didier Ramoudt à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports sur «le dossier ABX» (nº 2-887)

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Uit de debatten in deze Senaat over de resolutie aangaande de NMBS leerden we dat het goederenvervoer over de weg eigenlijk geen core business is van de spoorwegen. Met andere woorden dat het dochterbedrijf ABX het best van de hand wordt gedaan. Ik had begrepen dat dit ook de mening van de minister was. Dan was er vorige week woensdag het ronduit vernietigende rapport van Team Consult dat stelde dat tegen het jaar 2005 de Belgische staat riskeert ruim 581 miljoen euro aan ABX te verliezen. Het rapport weerlegde daarmee de cijfers waarmee gedelegeerd bestuurder Schouppe uitpakte om een investering te vragen van 250 miljoen euro om het bedrijf winstgevend te maken. Team Consult stelde dat de heer Schouppe ruim 131 miljoen euro vergat in zijn kostenplaatje. Meer bepaald bij leningskosten, onderschatten van de verliezen bij het Duitse filiaal Bahntrans, overschatting van de terugvorderingen en onderschatting van de veiligheidsmarge. Bovendien ontkrachtte het rapport ook het dreigement van de heer Schouppe dat niet investeren in ABX 4000 spoorbanen zou kosten. Het is niet de eerste keer dat de `spoorbaas' goochelt met cijfers of er op zijn minst weinig professioneel mee omspringt. En wat te denken van de opmerking van Team Consult dat er bij de NMBS een zwak management is omdat te veel bevoegdheden, zoals juridische activiteiten, communicatie, human resources en het algemeen secretariaat, bij één lid van de medewerkers van de gedelegeerde bestuurder berusten en dat die ene persoon, namelijk zijn secretaresse, onmogelijk al deze materies kan beheersen.

Daarom vernam ik graag van de minister hoe zij na de in het rapport geciteerde zaken verantwoordt dat zij de heer Schouppe vertrouwen blijft schenken en hem nog altijd op zijn post behoudt.

Mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer. - Het verslag van Team Consult heeft inderdaad mijn analyse bevestigd dat de NMBS zich uit ABX moet terugtrekken en zich moet concentreren op haar kerntaak, namelijk het spoor. Alleen zo kan de maatschappij zich ten volle voorbereiden op het liberaliseringsproces dat vanaf 2003 van start gaat. De opdracht voor dit verslag kwam er niet uit wantrouwen ten aanzien van de gedelegeerd bestuurder, maar omdat het voor de spoorwegen en het spoorbedrijf belangrijk was dat ik dit soort informatie in handen kreeg. Het ging in het bijzonder om informatie over een mogelijke synergie tussen ABX en de NMBS, vooral B-Cargo en IFB, en ook over de gevolgen van een mogelijke terugtrekking of van behoud van ABX bij de NMBS als enige of meerderheidsaandeelhouder.

Het geheel van de informatie waarover de aandeelhouder van de NMBS beschikte heeft hem er uiteindelijk toe aangezet het voorstel af te wijzen dat de gedelegeerd bestuurder eind november 2001 aan de raad van bestuur had gedaan en dat hij aan de regering had voorgelegd. Het vastleggen van de strategie is hier bijzonder van belang. Het wordt de taak van de raad van bestuur om die ten uitvoer te brengen. Aan de andere kant heeft de ministerraad beslist dat niet de raad van bestuur, maar wel de aandeelhouders van de NMBS de leden van de raad van bestuur van ABX zullen aanstellen en dat diens beheersorganen losstaan van de NMBS.

Tenslotte weet de heer Ramoudt wellicht ook wel dat de wijzigingen van de wet van 1991 een betere opvolging mogelijk zullen maken van de beslissingen van de leden van de beheersorganen. Voor we ons over personen uitspreken, moeten we het hebben over preventiemechanismen. We moeten de problemen op een structurele wijze weten te voorkomen. Daarvoor heb ik me sinds het begin van mijn mandaat ingezet.

De heer Didier Ramoudt (VLD). - De minister zegt in feite dat de heer Schouppe op zijn plaats zit en dat zij niet over de nodige argumenten en middelen beschikt om te twijfelen aan zijn kennis en kunde en om hem bijgevolg aan de kant te schuiven.

Ik vraag me af of de achterliggende reden niet schuilt in de slechte ervaringen met het ontslaan van managers, die achteraf exuberante schadevergoedingen aan de overheid vragen.

Ik heb in ieder geval begrepen dat de minister wacht tot de wet op de herstructurering van de NMBS ten volle in werking treedt.

Ik stel vast dat de heer Schouppe, die vaak wordt tegengesproken door onderzoeksbureaus, toch nog het vertrouwen van de regering krijgt. Blijkbaar heeft hij een grote impact op de regering.