2-184

2-184

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de bedreiging van de uitvoer via Vlaamse zeehavens door nieuwe veiligheidsvoorschriften in de Verenigde Staten» (nr. 2-885)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de voorraad inentingen tegen hepatitis B» (nr. 2-891)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Irak» (nr. 2-892)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling» (nr. 2-881)
Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «zijn bezoek aan Tunesië» (nr. 2-896)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het ABX-dossier» (nr. 2-887)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het kappen van bomen langs de spoorwegbermen» (nr. 2-895)
Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de drugtesten in het verkeer» (nr. 2-894)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Moureaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de adviesraad van burgemeesters» (nr. 2-883)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het veiligheidsrisico van kerncentrales» (nr. 2-893)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorieën van vreemdelingen» (nr. 2-889)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het Berlaymontgebouw» (nr. 2-890)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Stuk 2-851) (Evocatieprocedure)

Voorstel tot terugzending

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (Stuk 2-642)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (Stuk 2-678)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 (Stuk 2-951)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 (Stuk 2-984)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (Stuk 2-1005)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (van de heer Francis Poty, Stuk 2-157)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Belangenconflict

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers (Stuk 2-976) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen (Stuk 2-977) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Stuk 2-978) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (Stuk 2-642)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (Stuk 2-678)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 (Stuk 2-951)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 (Stuk 2-984)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (Stuk 2-1005)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (van de heer Francis Poty, Stuk 2-157)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de invulling van het begrip politieke verantwoordelijkheid onder het paarsgroene beleid» (nr. 2-704)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister over «de politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie» (nr. 2-716)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven» (nr. 2-712)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de ondersteuning van geboortehuizen en kraamcentra in België» (nr. 2-718)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Antwoorden van de regering op resoluties van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Europees Parlement