2-183

2-183

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over ęde nood aan controle op het bezit van baseballknuppelsĽ (nr. 2-711)

De voorzitter. - De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen antwoordt.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Onlangs speelde zich in Tongeren alweer een dramatisch feit af. Een 21-jarige jongen werd met een baseballbat doodgeknuppeld. Dit is geen eenmalig feit. Al te vaak wordt dit voorwerp, dat oorspronkelijk voor sportdoeleinden bedoeld is, door jongeren als wapen misbruikt. Deze tendens wordt bevestigd door de toegenomen vraag naar deze artikelen in sportwinkels. De eigenaars van deze winkels zijn er zich ervan bewust dat de aanschaf van een baseballbat vaak voor andere doeleinden gebeurt dan voor deelname aan sportactiviteiten. Wellicht leggen ze de knuppel in de koffer van hun auto om hem bij eventuele incidenten te kunnen gebruiken. Ze kunnen de verkoop evenwel niet weigeren aangezien er geen enkele juridische basis bestaat waarop zij hun weigering kunnen baseren.

BelgiŽ heeft een uitgebreide regelgeving inzake vergunning en registratie van wapens en munitie. Baseballknuppels vallen niet onder de categorie van verboden wapens, het zijn immers sportartikelen. Dit neemt evenwel niet weg dat de overheid kan en moet optreden tegen het ongeoorloofd gebruik van baseballbats als slagwapen. Bij een onderzoek in Nederland op het einde van de jaren negentig is immers gebleken dat in een op de vijf incidenten slag- of steekwapens worden gebruikt. Uit dit onderzoek werd bovendien geconcludeerd dat het gebruik van al dan niet verboden wapens, vooral op scholen, voor een toename van geweld zorgen. Incidenten waarbij mensen allerlei voorwerpen als wapen gebruiken met de intentie de andere te kwetsen of te doden, moeten krachtdadig aangepakt worden. Slechts op deze wijze kan men levensbedreigende situaties voorkomen en de gevoelens van onveiligheid terugdringen.

Kan de minister voor de afgelopen tien jaar het aantal vaststellingen van het gebruik van baseballbats als wapen meedelen, en in de eerste plaats de gevallen waarbij slachtoffers vielen of materiŽle schade werd toegebracht?

Voeren de politiediensten controles uit om het bezit van dergelijke voorwerpen na te gaan? Indien ja, in welke omstandigheden gebeurt dit? Op welke juridische grond kan men deze baseballbats in beslag nemen?

Zijn er de afgelopen jaren reeds veroordelingen voor het gebruik van baseballknuppels bij gewelddelicten geweest? Zo ja, hoeveel?

Op welke wijze kan de bevoegde minister het gebruik van baseballbats verbieden en eventueel in de bestaande wetgeving inschrijven?

Eind 1999 heeft de Nederlandse minister van Justitie een landelijke campagne in de strijd tegen verboden wapens gevoerd teneinde het geweld te beteugelen. Kan de minister, eventueel in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, een dergelijke campagne voeren in samenwerking met de politiediensten?

Welke initiatieven zal de minister de komende maanden nemen om openlijke geweldpleging met behulp van al dan niet verboden wapens aan te pakken?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

Er bestaan geen statistieken over het aantal vaststellingen van misbruik van baseballknuppels voor het begaan van misdrijven, noch over het aantal veroordelingen terzake.

Het Hof van Cassatie heeft in een belangrijk arrest van 1998 een oplossing aangereikt voor het probleem van deze tuigen, evenals van andere voorwerpen die niet als wapen zijn ontworpen, maar als dusdanig worden misbruikt voor het bedreigen of verwonden van personen of het aanbrengen van beschadigingen. Hiermee werd een jarenoude discussie in de rechtspraak beslecht in het voordeel van de subjectieve theorie van de verboden wapens. Die maakt het mogelijk personen te bestraffen voor het dragen van een verboden wapen, wanneer die, rekening houdend met de concrete omstandigheden, een niet als wapen ontworpen voorwerp kennelijk als wapen gebruiken of die intentie tonen. Deze rechtspraak is, naar buitenlands voorbeeld, overgenomen in het ontwerp van nieuwe wapenwet dat bij de Kamer is ingediend. Dat voorziet tevens in de strafbaarstelling van het loutere bezit van verboden wapens. Dat is tot nu toe een grote lacune in de wet. Gedurende een overgangsperiode zullen de bezitters van verboden wapens zich daarvan straffeloos en anoniem kunnen ontdoen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik zal een aantal vragen opnieuw aan de minister van Justitie stellen.

De minister verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie. Ik meen te weten dat het daarin vooral gaat over het dragen van verboden wapens. Baseballknuppels liggen meestal in de autokoffer. Men kan dan zeggen dat die worden gebruikt om te sporten.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Het ontwerp van wapenwet is breder. Vertrekkende van de rechtspraak van Cassatie wordt bepaald wat een verboden wapen is en wordt zowel het gebruik als het loutere bezit bestraft. Als de baseballknuppel kan worden gekwalificeerd als een verboden wapen volgens de context, ga ik ervan uit dat de nieuwe wapenwet een dergelijke vaststelling mogelijk maakt als die knuppel in de wagen ligt.

-Het incident is gesloten.