Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1298 van de heer Maertens d.d. 18 mei 2001 (N.) :
Nucleaire risico's. ­ Noodplan. ­ Provinciale rampenplannen.

Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 september 1991 tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgisch grondgebied (Belgisch Staatsblad van 21 januari 1992) moeten binnen het jaar na de publicatie van dit koninklijk besluit provinciale rampenplannen voor nucleaire risico's worden opgemaakt en ter kennis worden gebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister beslist er op definitieve wijze over, en dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Graag had ik terzake per provincie vernomen :

1. wanneer het rampenplan werd opgemaakt;

2. wanneer dit ter kennis werd gebracht aan de geachte minister;

3. wanneer hij daarover een definitieve beslissing heeft genomen;

4. wanneer dit in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd;

5. welke de data waren van de verschillende updates van de plannen.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden op zijn vraag nr. 1298.

Het federaal noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgische grondgebied werd in essentie geconcipieerd voor nucleaire ongevallen of ander stralingsgevaar in de Belgische kerncentrales gelegen te Doel en Tihange en de Belgische nucleaire installaties, namelijk het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) te Mol, het Instituut voor radio-elementen (IRE) te Fleurus, Belgoprocess en Belgonucleaire te Dessel.

Het federaal noodplan kan ook van toepassing zijn in geval van een nucleair ongeval in een kerncentrale in het buitenland gelegen in de nabije omgeving van de landsgrens, zoals bijvoorbeeld de kerncentrale van Chooz (Frankrijk) waarvan de noodplanningszone zich uitstrekt tot op het Belgische grondgebied.

De provinciale nucleaire rampenplannen die aan de minister van Binnenlandse Zaken ter goedkeuring moeten worden voorgelegd, worden uitgewerkt door de provincies die direct betrokken zijn bij het crisismanagement in geval van een noodsituatie in een van de voormelde centrales of installaties doordat bepaalde delen van hun grondgebied zich binnen de noodplanningzone bevinden. Deze nucleaire plannen vormen een bijkomend specifiek luik aan de algemene rampenplannen van de betrokken provincies.

Het geachte lid gelieve hieronder een overzicht te vinden van de bij ministerieel besluit goedgekeurde provinciale nucleaire rampenplannen. De bedrijven in de nucleaire regio Mol ­ het SCK, Belgoprocess en Belgonucleaire ­ worden bij de uitwerking van het provinciaal nucleair rampenplan gezamenlijk beschouwd aangezien ze in mekaars directe omgeving gevestigd zijn.

1. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Antwerpen voor de nucleaire regio Mol

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 12 oktober 1995, werd bij ministerieel besluit van 19 maart 1996 vastgesteld voor de duur van twee jaar (Belgisch Staatsblad van 22 mei 1996).

­ Het geactualiseerde plan werd bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar (Belgisch Staatsblad van 15 september 2000).

2. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Oost-Vlaanderen ­ Kerncentrale Doel

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 13 maart 1997, werd bij ministerieel besluit van 4 april 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar, behoudens de bepalingen betreffende de noodplanningszones (Belgisch Staatsblad van 26 april 2000).

3. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Antwerpen voor de kerncentrale van Doel

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 12 oktober 1995, werd bij ministerieel besluit van 19 maart 1996 vastgesteld voor de duur van twee jaar (Belgisch Staatsblad van 22 mei 1996).

­ Het geactualiseerde plan werd bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar (Belgisch Staatsblad van 15 september 2000).

4. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Luik voor de kerncentrale van Tihange

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 16 oktober 1996, werd bij ministerieel besluit van 4 december 1996 vastgesteld voor de duur van twee jaar (Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1997).

­ Het geactualiseerde plan werd bij ministerieel besluit van 9 mei 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2000).

5. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor het IRE

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 24 oktober 2000, werd bij ministerieel besluit van 14 november 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar, behoudens de bepalingen betreffende de noodplanningszones (Belgisch Staatsblad van 13 december 2000).

6. Nucleair rampenplan voor hulpverlening van de provincie Namen voor de kerncentrale van Chooz

­ Het provinciaal nucleair rampenplan, ter kennis gebracht op 21 juni 1995, werd bij ministerieel besluit van 25 september 1995 vastgesteld voor de duur van twee jaar (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1996).

­ Het geactualiseerde plan werd bij ministerieel besluit van 17 juli 2000 vastgesteld voor de duur van vijf jaar (Belgisch Staatsblad van 15 september 2000).

Bepaalde provincies waarvan een beperkt gedeelte van het grondgebied zich binnen een noodplanningszone van één van de voormelde nucleaire installaties bevindt, dienen eveneens over een goedgekeurd specifiek nucleair rampenplan te beschikken. Het betreft de provincie Namen voor de kerncentrale van Tihange en voor het IRE Fleurus, en de provincie Limburg voor de nucleaire regio Mol.

De formele goedkeuring van deze plannen, net zoals de formele volledige goedkeuring van de nucleaire rampenplannen van de provincie Oost-Vlaanderen voor kerncentrale Doel en van de provincie Henegouwen voor het IRE Fleurus, zal gebeuren in het kader van de actualisatie van het federaal noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgische grondgebied die in 2002 zal plaatsvinden.

In afwachting hiervan is het operationeel dispositief voorhanden om tegemoet te komen aan eventuele risicosituaties.