Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1674 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N) :
Begroting 2002. Genderaspecten.

Op 16 en 17 oktober 2001 heeft in Brussel de internationale conferentie over Gender Responsive Budgeting plaatsgevonden in het kader van het Belgisch Europees voorzitterschap. Vandaag ondersteunen verschillende lidstaten van de Europese Unie op een of andere manier gendergevoelig budgetteren in eigen land.

Bij gebrek aan een systematische gendertoets vanwege de Belgische regering, ben ik genoodzaakt deze opnieuw in een parlementaire vraag te realiseren.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Welke zijn de strategische doestellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen die u binnen uw bevoegdheidsdomein hebt bepaald voor het jaar 2002 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2002, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid ?

3. Wie is binnen uw diensten/kabinet bevoegd voor de opvolging van deze doelstellingen (naam, functie) ?