2-178

2-178

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JANVIER 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur «la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes du travail des enfants» (nº 2-678)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur «la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, sur les enfants soldats» (nº 2-677)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, répondra au nom de M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In juli 1999 werd de Conventie tegen de ergste vormen van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie unaniem goedgekeurd. Het trad in werking op 19 november 2000. Het verdrag verbiedt alle ondertekenende landen kinderen te laten werken in ongezonde omstandigheden of in omstandigheden die schadelijk zijn voor hun normale groei naar volwassenheid. Vijf vormen van kinderarbeid moeten door de betrokken regeringen absoluut worden uitgebannen: (schuld)slavernij en kinderhandel, dwangarbeid, gedwongen militaire rekrutering van minderjarigen, kinderporno of prostitutie en het gebruik van kinderen in onwettige economische activiteiten als productie van drugs of drugshandel.

Graag had ik vernomen welke stappen de minister zal doen om het betreffende verdrag door ons land te laten ratificeren? Wanneer zal het geratificeerd worden?

Mijn vraag over de kindsoldaten gaat in dezelfde zin. Op 25 mei 2000 namen de Verenigde Naties het aanvullend protocol over kindsoldaten bij het VN-Kinderrechtenverdrag aan. Het protocol werd sedertdien ondertekend door 78 landen, waaronder België, en staat open voor ratificatie. Begin december zei de minister van Buitenlandse Zaken dat de regering dit facultatief protocol in december nog zou voorleggen aan de Senaat, indien de Raad van State geen opmerking formuleerde in zijn advies. Het aanvullend protocol treedt in werking op 12 februari 2002. België heeft het nog steeds niet geratificeerd.

Ik heb inmiddels wel al een parlementair stuk terzake gezien. Misschien is het dus ook al ingediend. Wij willen deze dossiers echter van zeer nabij volgen en aandringen op een spoedige behandeling ervan.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - De procedure tot parlementaire instemming met het Verdrag nummer 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen de ergste vormen van kinderarbeid, aangenomen op 17 juni 1999 in Genève, werd afgesloten op federaal niveau op 12 september 2001. Daar dit juridisch instrument op intern vlak als een gemengd verdrag beschouwd wordt, dienen de parlementsleden van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest eveneens hun instemming te betuigen. De ratificatie van het Verdrag zal pas kunnen gebeuren als alle betrokken entiteiten hun procedure tot instemming hebben beëindigd.

Ik kan daaraan toevoegen dat de regering mij heeft opgedragen niet alleen toe te zien op een zo nauwgezet mogelijk omzetting van de Europese richtlijnen, maar ook aan te dringen op een zo snel mogelijke instemming van de andere entiteiten. Volgende week zal ik met alle ministers-presidenten en/of ministers bevoegd voor de buitenlandse relaties bilaterale gesprekken voeren.

Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (stuk 2/2005) werd op 20 december 2001 bij de Senaat ingediend. De regering wenst de secretaris-generaal van de Verenigde Naties liefst nog vóór de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die zal gewijd zijn aan de rechten van de kinderen en plaatsheeft van 10 tot 12 mei 2002, te kunnen meedelen dat ons land het aanvullend protocol heeft geratificeerd. Ik hoop dat dit lukt, want dit zou toch een mooi gebaar zijn.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor deze preciseringen. Bij het aanvullend protocol heb ik nog een klein vraagje. Moeten de gemeenschappen zich hierover uitspreken?

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - Op het eerste gezicht denk ik van niet. Het gaat hier om internationaal recht en militaire conflicten. Ik ben echter geen jurist. U wel, dacht ik.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik wel, maar ik dacht dat ze zich hierover niet moeten uitspreken.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - Als twee juristen samen zitten, zijn er vaak drie verschillende adviezen. Voorzichtigheid is dus geboden.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Senaat zal zich hard inzetten om zo snel mogelijk met dat aanvullend protocol in te stemmen.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - Dat zouden wij ten zeerste waarderen.

-L'incident est clos.

M. le président. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

Les prochaines séances auront lieu le jeudi 7 février 2002 à 10 h et à 15 h.

(La séance est levée à 18 h 20.)