2-178

2-178

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Samenstelling van commissies

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen» (nr. 2-855)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «de heractivering van de IJzeren Rijn» (nr. 2-852)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Financiën over «het verzet van minister Kubla tegen de invoering van ecotaksen en ecoboni op drankverpakkingen» (nr. 2-850)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de minister van Financiën en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het ter beschikking stellen van personal computers aan bepaalde bevolkingscategorieën» (nr. 2-854)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de windmolens voor de Belgische kust» (nr. 2-847)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de benoeming van de toekomstige topmanagers» (nr. 2-851)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de dringende geneeskundige hulpverlening» (nr. 2-845)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de PCB-besmetting van kippen en varkens, de communicatietermijnen en de potentiële gevaren voor de voedselketen» (nr. 2-846)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het mucoviscidosedossier» (nr. 2-848)
Mondelinge vraag van mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens aan de minister van Justitie en aan de minister van Financiën over «de opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels» (nr. 2-844)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het federale gesloten centrum voor minderjarige delinquenten» (nr. 2-853)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging over «de wapeninzamelingen in Macedonië» (nr. 2-653)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (van de heer René Thissen c.s., Stuk 2-386)

Voorstel tot verdaging

Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State (Stuk 2-638)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (van mevrouw Iris Van Riet c.s., Stuk 2-983)

Bespreking

Europese conventie

Samenstelling van commissies

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Stuk 2-876) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State (Stuk 2-638)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Stuk 2-288) (Tweede behandeling)

Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Stuk 2-926) (Evocatieprocedure)

Voorstel tot terugzending

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998 (Stuk 2-930)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (Stuk 2-931)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 (Stuk 2-947)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 februari 1999 (Stuk 2-952)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 (Stuk 2-953)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (van mevrouw Iris Van Riet c.s., Stuk 2-983)
Motie ingediend tot besluit van de vragen om uitleg omtrent het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan gedetineerde Dutroux in de gevangenis van Aarlen, gesteld in plenaire vergadering op 23 januari 2002 (nr. 2-667, 2-668, 2-671 tot 2-673, 2-675).

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Motie ingediend tot besluit van de vragen om uitleg omtrent het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan gedetineerde Dutroux in de gevangenis van Aarlen, gesteld in plenaire vergadering op 23 januari 2002 (nr. 2-667, 2-668, 2-671 tot 2-673, 2-675).

Mondelinge vraag

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog» (nr. 2-849)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de sluiting van de Belgische ambassade in Sarajevo» (nr. 2-676)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid» (nr. 2-678)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 2-677)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overwegingneming genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Indiening van een ontwerp van bijzondere wet
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Amortisatiekas