2-173

2-173

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 JANVIER 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sur «la Sabena» (nº 2-616)

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Hoewel ik deze vraag heb ingediend op een ogenblik dat het faillissement van Sabena en de weerslag op de werkgelegenheid in de provincie Vlaams-Brabant zeer acuut was, heeft ze niet aan actualiteitswaarde ingeboet. Aangezien er geen beroep is aangetekend tegen het faillissement van Sabena, is de toestand nu definitief. Inmiddels is het project rond DAT goedgekeurd. We hopen dat er nog andere initiatieven zullen volgen om de werkgelegenheid te verhogen en de aantrekkingskracht van Zaventem te herstellen.

Enkele duizenden ex-werknemers van Sabena hebben nog geen nieuwe job gevonden. De arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven zijn bijzonder zwaar getroffen. Bovendien is de sluiting van Henkel in de gemeente Herent aangekondigd. De twee genoemde arrondissementen zijn in Vlaanderen het meest conjunctuurgevoelig en reageren zeer snel op economische problemen.

Welke maatregelen zal de federale regering nemen om de gevolgen van het faillissement op te vangen? Ik veronderstel dat de eerste opzeggingsvergoedingen al werden uitbetaald. Kan de minister mij daarover nadere gegevens verstrekken? Zal de minister bij de Vlaamse overheid erop aandringen om voldoende middelen ter beschikking te stellen van het werkgelegenheidspact Vlaams-Brabant teneinde de reconversie van de regio mogelijk te maken?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Ik heb op eigen initiatief de coördinatie op mij genomen van alle overheidsinitiatieven die erop gericht zijn om nieuwe banen aan te bieden. Dat heeft geleid tot het uitbreiden van het werkgelegenheidspact Halle-Vilvoorde tot Leuven. Op mijn verzoek heeft Vlaams minister Landuyt het pact uitgebreid tot de hele provincie Vlaams-Brabant.

Daarnaast is er een werkgelegenheidscel opgericht naar het voorbeeld van de cel bij Renault, die zeer goed heeft gewerkt. Op Brucargo hebben we de centrale cel gevestigd. Ikzelf heb de hele logistiek op mij genomen. De Post, Belgacom, de Regie der gebouwen en BIAC hebben mij hierin bijgestaan. Samen hebben we gezorgd voor lokalen, computers, meubilair, verwarming en verlichting.

Op mijn eigen begroting wordt er gedurende twee jaar 2,6 miljoen euro vrijgemaakt waarmee ex-werknemers van Sabena kunnen worden aangeworven door de werkgelegenheidsagentschappen - de VDAB in Vlaanderen - en een opleiding kunnen krijgen die hen de mogelijkheid geeft om andere ex-Sabeniens te helpen een nieuwe baan te vinden. Dat systeem is ook gebruikt bij Renault. Gewezen Renault-werknemers werden opgeleid om op hun beurt gewezen collega's aan werk te helpen. Dat systeem begint nu te functioneren.

Volgens de informatie die ik nu krijg, beginnen de werkgelegenheidscellen te werken. Vooral de centrale cel heeft voor Leuven en Halle-Vilvoorde goede resultaten, maar ook de cellen van Leuven en Limburg functioneren goed. Mensen kunnen effectief een nieuwe baan vinden. Een groot gedeelte van de ex-Sabenawerknemers kunnen door hun kwaliteiten, zoals meertaligheid en het omgaan met mensen in moeilijke en risicovolle omstandigheden, makkelijk een nieuwe baan vinden.

Vele mensen hebben eerst gewacht op de uitbetaling van de premie van 150.000 frank en zijn pas nadien actief naar een andere baan gaan zoeken. Ze wilden voorkomen dat ze die premie zouden kwijtspelen. Wij hadden doordoor tijd om de werkgelegenheidscellen te organiseren. De eerste activeringspremie is betaald. De andere zullen worden uitbetaald zoals afgesproken.

Ik kom even terug op het werkgelegenheidspact. Door de uitbreiding van het pact tot de hele provincie Vlaams-Brabant kan het zijn rol in de reconversie van de regio ten volle spelen. De opzeggingspremies en de pensioenen zijn een bevoegdheid van respectievelijk de minister van Werkgelegenheid en de minister van Pensioenen. Voor de uitvoering van het werkgelegenheidspact zijn de Vlaamse regering, de provincie en andere autonome entiteiten bevoegd. Ik sta in voor de coördinatie. Eventuele schriftelijke vragen kunnen aan de respectieve instanties worden gesteld.

-L'incident est clos.