2-173

2-173

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking» (nr. 2-826)

De voorzitter. - Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, antwoordt namens de heer Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Tijdens de debatten die hebben geleid tot de Lambermontakkoorden is er heel wat gediscussieerd over een mogelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking. Het debat leidde niet tot een echt resultaat, maar wel tot artikel 6ter van de bijzondere wet, dat bepaalt dat vanaf 1 januari 2004 een aantal onderdelen van ontwikkelingssamenwerking naar de gewesten en gemeenschappen zullen worden overgeheveld voor zover ze te maken hebben met bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen. Het artikel zegt ook dat een bijzondere werkgroep wordt opgericht om, in overleg met de sector en uiterlijk tegen 31 december van dit jaar, een lijst op te maken van de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking.

Is die bijzondere werkgroep al samengesteld en, zo ja, wie maakt er deel van uit? Welke onderdelen van ontwikkelingssamenwerking komen volgens de werkgroep in aanmerking om te worden overgeheveld?

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. - De ministerraad heeft aan de vice-ministers Michel en Vande Lanotte, die de institutionele hervormingen onder hun bevoegdheid hebben, en aan staatssecretaris Boutmans gevraagd om een gezamenlijk voorstel te doen voor de samenstelling en werkwijze van de werkgroep. Normaal gezien wordt deze werkgroep tegen het einde van de maand opgericht. Over de voorstellen die deze werkgroep in de loop van het jaar zal uitwerken, is vanzelfsprekend nog niets bekend.