2-172

2-172

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 JANVIER 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Fatma Pehlivan au ministre de l'Intérieur sur «l'étude sur la criminalité chez les jeunes allochtones» (nº 2-646)

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - De afgelopen weken heeft iedereen de discussie kunnen volgen over de studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren. Deze studie werd uitgevoerd door Dr. Marion van San op vraag van de minister van Justitie.

Naast de onderzoeksresultaten presenteert de onderzoekster in haar rapport ook verschillende aanbevelingen voor het beleid. Zo beveelt zij aan serieuze pogingen te ondernemen om de relatie tussen de politie en de allochtone jongeren te verbeteren. Zij stelde immers vast dat deze nu vaak zeer gespannen is. Zij reikt hiervoor een aantal concrete maatregelen aan. Zo moet de overheid bij voorbeeld serieuze inspanningen doen om allochtonen uit verschillende groepen bij de politie in dienst te nemen. Zij moeten volgens van San niet in eerste instantie aangetrokken worden om conflicten met allochtonen op te lossen, maar wel omdat het politiekorps een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Een multicultureel politiekorps zal na verloop van tijd op het vlak van de beeldvorming zijn vruchten afwerpen. Met andere woorden, de relatie tussen politie en allochtone jongeren zou hierdoor kunnen verbeteren.

Afgezien van het onderzoek zou ik enkele vragen willen stellen over de aanstelling van allochtonen bij de politie. Hoe zit het in feite met de instroom van allochtonen in het politiekorps? We weten dat de overheid kredieten heeft vrijgemaakt die de instroom moeten bevorderen, maar we weten weinig over de effectiviteit van deze maatregel.

Mijn eerste vraag peilt dan ook naar het effect van deze acties. Welke acties heeft men ondernomen om meer allochtonen aan te trekken? Hoeveel allochtonen zijn er in het politiekorps bijgekomen? Welk percentage vormen zij in het geheel?

Een bijkomende vraag richt zich naar de toekomst. Zo wens ik te weten of deze kredieten in de vernieuwde politiestructuur blijven bestaan, of er eventueel kredieten bijkomen en of er eventueel nieuwe bijkomende acties zijn gepland? Vindt de minister dat het politiekorps een afspiegeling moet zijn van de samenleving?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De rekrutering binnen de verschillende doelgroepen, onder meer allochtonen en vrouwen, krijgt sinds enkele jaren bijzondere aandacht.

Verschillende politiekorpsen ontwikkelden projecten die de steun kregen van de Algemene Rijkspolitie. Sinds de hervorming van de politiediensten vallen de rekrutering en de selectie onder de bevoegdheid van de directie rekrutering en selectie van de federale politie.

Het beleid inzake rekrutering van minderheden, waaronder allochtonen, kan als volgt worden samengevat. In de 196 politiezones zijn er al 700 personen opgeleid als contactpunt en verantwoordelijke voor de informatie van de bevolking inzake rekrutering. Deze mensen krijgen twee opleidingen per jaar en worden via een interne correspondentie - recrutnews - van alle nieuwigheden op de hoogte gehouden. Tijdens deze opleidingen worden zij constant ontvankelijk gemaakt voor de diversiteit in de rekrutering en wordt er gecontroleerd of er wel voldoende aandacht gaat naar de verschillende doelgroepen, waaronder de allochtonen.

Ik vermeld enkele projecten en realisaties. Er zal in het algemeen beleid een project diagnostiek geïntegreerd worden. Op die manier kan er vóór de eigenlijke selectieproeven gewezen worden op de zwakke punten van de kandidaten en kunnen zij hiervoor een aangepaste begeleiding krijgen.

Er werden, in samenwerking met de verschillende politiediensten en de organisatie Kurasaw, voor deze doelgroep affiches en brochures ontworpen.

De directie rekrutering en selectie heeft vanaf deze maand een assistent-psychologe van allochtone oorsprong in dienst genomen.

Ik kan geen exacte cijfers geven over het aantal allochtonen bij de politie omdat de gegevens van de lokale politie niet beschikbaar zijn. In de computerbestanden van de federale politie wordt er niet verwezen naar de allochtone oorsprong van de kandidaten om elke vorm van discriminatie te voorkomen. De opzoekingen dienen dus volledig manueel te gebeuren.

Ook in de vernieuwde politiestructuur zullen er in de toekomst kredieten beschikbaar zijn. De federale politie voorziet bijvoorbeeld onder het catalogusnummer 90.2233.04 in een budget van 174.000 euro om de rekrutering van allochtone politieagenten aan te moedigen.

Toutes ces initiatives sont intéressantes. Il faut évidemment éviter d'encourir le reproche de la discrimination. Tout doit se passer naturellement dès lors que des candidats répondent aux conditions. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu de nouvelles initiatives ni de nouveaux crédits. Nous suivons les choses avec attention et serons attentifs à toutes les nouvelles suggestions qui pourraient être formulées.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Het antwoord van de minister verheugt mij. Ik hoop dat de verschillende projecten en acties die hij opgenoemd heeft, in de toekomst worden voortgezet. Het is voor de multiculturele samenleving die wij nastreven immers belangrijk dat zowel de vrouwen als de allochtonen in de politiekorpsen evenredig vertegenwoordigd worden.

-L'incident est clos.