2-169

2-169

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2001 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-989) (Evocatieprocedure)

Beroep op het reglement

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - We hebben het gisteren al gehad over het ronddelen van de verslagen. Het verslag van de commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden over de programmawet werd gisteren rondgedeeld. Volgens het reglement moeten de verslagen gedrukt zijn in het Nederlands en het Frans. Dat is niet het geval. Op pagina 16 van het verslag is de inleiding door de minister van Binnenlandse Zaken niet vertaald in het Nederlands, terwijl op pagina 46 een belangwekkende uiteenzetting van de heer Vandenberghe over de amendementen, waar de Franstaligen beslist inzage moeten van nemen, niet vertaald is in het Frans. Dit document is dus niet vertaald wat strijdig is met artikel 27, punt 4, van ons reglement. We moeten de bespreking van de programmawet bijgevolg uitstellen tot we één dag op voorhand inzage gekregen hebben van een vertaald verslag, tenzij we het reglement opnieuw verkrachten en aanpassen.

De voorzitter. - De vertaling bestaat maar werd om een ongekende reden niet gedrukt. De vertaling zal over enkele minuten worden rondgedeeld. De tekst was alleszins op tijd beschikbaar.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Over enkele minuten is geen dag op voorhand.

De voorzitter. - De volledige tekst werd op tijd rondgedeeld.

Une partie de la traduction n'a pas été distribuée en raison d'une surcharge de travail des services concernés ; elle sera distribuée incessamment. Le texte intégral du projet a bien été communiqué aux membres de notre assemblée.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je constate qu'effectivement, deux petites parties du texte n'ont pas été traduites - moins d'une page sur un rapport qui en compte près de cinquante ! Les services de traduction ont consenti un effort considérable depuis deux ans et je tiens ici à féliciter l'ensemble des traducteurs qui, dans d'autres secteurs, ont accompli un travail titanesque, notamment sur la question de l'euthanasie. Nous n'allons quand même pas reporter la discussion parce que deux demi-pages de traduction sont manquantes. M. le Président signale d'ailleurs qu'il s'agit d'un problème typographique qui va être corrigé.

Je propose que l'on entame, sans plus tarder, le débat sur l'ensemble des dispositions de la loi-programme

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik vraag u uitsluitsel te geven over de toepassing van het reglement. Ofwel is het reglement van kracht, ofwel niet. Als het van kracht is, dan zijn de stukken niet volledig vertaald en niet één dag op voorhand rondgedeeld. Als het reglement terzijde wordt geschoven, dan wordt het voor elk punt terzijde geschoven en is het niet meer geldig.

Het reglement bepaalt uitdrukkelijk dat de documenten volledig vertaald één dag op voorhand moeten worden rondgedeeld. De Senaat kan deze bepaling natuurlijk naast zich neerleggen, maar dan is er natuurlijk geen reglement meer.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je ne peux qu'appuyer l'intervention de M. Monfils. Le rapport compte cinquante pages dont deux demi-pages ne sont pas traduites, ce qui ne nous empêche absolument pas de travailler. En outre, je ne vois pas en quoi cela constituerait une violation du règlement.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Gisteren werd in de plenaire vergadering en in het Bureau de vraag gesteld wat de bepaling dat de documenten een dag op voorhand moeten worden rondgedeeld, nu juist inhoudt. Gaat het om een verdeling per post, per fax of rechtstreeks aan de betrokken persoon? Ik meen te hebben verstaan dat u enig begrip had voor deze opmerkingen, hoewel mevrouw Leduc opwierp dat de documenten tijdens de plenaire vergadering op woensdagmiddag op de banken waren rondgedeeld.

Gisteren hebben we hetzelfde meegemaakt. Om 18 uur werden de verslagen van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, voor de Justitie, voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden op de banken rondgedeeld. Op dat ogenblik was buiten mijn fractie bijna niemand in de zaal aanwezig. Mijn vraag is dan ook: wat is nu juist ronddelen.

Zo is het ook mogelijk dat vijf minuten voor middernacht verslagen op de banken worden gelegd opdat men zou kunnen beweren dat ze een dag voordien werden rondgedeeld. Volgens mij telt een dag nog altijd 24 uur. Nu kan toch moeilijk worden beweerd dat iedereen van de verslagen kennis heeft kunnen nemen.

De voorzitter. - Ditmaal was iedereen op de hoogte van het feit dat de verslagen op de banken zouden worden rondgedeeld.

Er wordt altijd dezelfde procedure gevolgd. Eerst worden de senatoren in hun bureau opgezocht. Als ze niet aanwezig zijn, worden de stukken op de banken rondgedeeld.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - We hebben leren leven met het feit dat de meerderheid wetsontwerpen evoceert om ze niet te amenderen, maar dit is toch niet meer ernstig.