2-167

2-167

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public (Doc. 2-960)

Discussion générale

De heer Frans Lozie (AGALEV), rapporteur. - Het wetsontwerp wil de vertegenwoordiging van de vakbonden in de sectorcomités verbeteren door ze uit te breiden tot alle vakbonden die ook in de nationale comités zitting hebben. Het bevat ook een regeling getroffen voor de bezoldiging van een aantal vaste afgevaardigden.

In de commissie werd een korte bespreking gehouden, die vooral ging over de representativiteit van de vakbonden. Een amendement van de heer Vandenberghe met betrekking tot de 10%-vereiste stond ter discussie. Uiteindelijk werd de tekst die door de Kamer werd overgezonden, aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.