2-164

2-164

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre des Affaires sociales et des Pensions sur «la décision prise par une mutuelle au mépris de la convention conclue en vue de garantir le remboursement des fournitures pharmaceutiques en fonction des données électroniques de la carte de sécurité sociale» (n° 2-785)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Het apothekerscorps maakt zich ongerust over de beslissing die bekend geraakte bij de oprichting van twee nieuwe ziekenfondsen die zouden optreden in plaats van het huidige ziekenfonds 106 CM Sint-Michielsbond - MC Saint-Michel. De twee ziekenfondsen die nu, waarschijnlijk in het kader van de zorgverzekering het daglicht zien, zijn 126 Christelijk Ziekenfonds Sint-Michielsbond en 135 Mutualité Saint-Michel.

In een schrijven aan de leden wordt duidelijk gemaakt dat vanaf 1 januari 2002 de SIS-kaarten die enkel het ziekenfonds 106 vermelden, niet meer geldig zijn. Dit betekent dat de farmaceutische verstrekkingen, die na het lezen van de SIS-kaart van een lid van de mutualiteit 106 worden gefactureerd na 1 januari 2002, niet meer zullen worden terugbetaald. Het gaat hier wel degelijk alleen over de facturatie op basis van de SIS-kaart. Het apothekerskorps in Brussel zal waarschijnlijk onmiddellijk door hebben wat er aan de hand is, maar dat ligt helemaal anders in de andere regio's. Vaak zal de computer hun SIS-kaart probleemloos aanvaarden, ook al vermeldt ze enkel het ziekenfonds 106.

Kan de minister akkoord gaan met deze eenzijdige beslissing vanwege de mutualiteit 106, die in tegenspraak is met alle afgesloten akkoorden? Het apothekerskorps heeft destijds het SIS-kaartensysteem enkel aanvaard op voorwaarde dat na het inbrengen van de gegevens van de SIS-kaart terugbetaling in alle gevallen werd gegarandeerd.

Vindt de minister het verantwoord dat, niettegenstaande het feit dat de elektronische facturatiedrager door de tarificatiediensten geleverd, een ventilatie toelaat van de facturen tussen de mutualiteiten 126 en 135, de mutualiteit 106 haar nalatigheid om tijdig de SIS-kaarten van haar leden aan te passen, ten laste wil leggen van de apothekers?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - De diensten van het RIZIV, waarmee ik contact heb opgenomen, bevestigen me dat er reeds sinds de maand augustus van dit jaar een overleg is tussen de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en vertegenwoordigers van de apothekers om op die manier de tarifering van de geneesmiddelen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat overleg is de voorbije dagen in een stroomversnelling gekomen en heeft geleid tot een consensus.

Ten eerste zullen de apothekers het papieren attest van verzekerbaarheid gebruiken in gevallen waarbij de patiënt zijn aangepaste SIS-kaart nog niet heeft ontvangen.

Ten tweede zal de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten een task force 106 hebben die zich bezighoudt met de afhandeling van de facturen die nog binnenkomen op de oude 106. Dit houdt in dat geneesmiddelen die na 1 januari 2002 worden afgeleverd en waarvoor een SIS-kaart op naam van het ziekenfonds 106 werd ingelezen, wel degelijk het voorwerp uitmaken van een betalingsverbintenis.

Ten derde wordt aan de apothekers een circulaire verstuurd, waarin het scenario van de splitsing van het ziekenfonds 106 en het gebruik van de SIS-kaart zal worden toegelicht. De controledienst van het ziekenfonds heeft er zich zeer recentelijk mee akkoord verklaard dat de facturen op naam van het ziekenfonds 106 nog gedurende een jaar mogen worden gehonoreerd.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Ik dank de minister voor zijn toezegging op basis van gegevens die hij bij het RIZIV heeft ingewonnen. Mijn verontrusting was gebaseerd op een rondschrijven dat ik hier bij me heb en waarin duidelijk wordt gezegd dat men vanaf 1 januari 2002 geen terugbetalingen meer zou toelaten op basis van de oude SIS-kaart. Ik ben tevreden dat het probleem nu is opgelost.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Om half vier stipt moet ik met collega's vertrekken naar een vergadering in het kader van de Top van Laken.

Ik heb een uitvoerige studie laten maken over de problematiek die de heer Remans in zijn vraag naar voren brengt. Mevrouw Durant is bereid mijn antwoord voor te lezen op de vragen van de senatoren Remans, Kestelijn en Steverlynck.

M. le président. - Les sénateurs concernés sont-ils d'accord ? (Assentiment)