2-162

2-162

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Vincent Van Quickenborne à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports, à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et au ministre de la Justice sur «le gel et, dès lors, l'abandon de la nouvelle politique en matière de cannabis» (n° 2-783)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Op 18 januari 2001 stelde de federale regering vol trots haar nieuwe federale drugsnota voor, waarin ze beloofde het gebruik van cannabis door meerderjarigen niet langer te vervolgen. Dit zou door middel van een wijziging van de drugswet, een koninklijk besluit en een omzendbrief worden gerealiseerd.

Sindsdien is de zaak op een uitzichtloze lange baan geschoven. Naar aanleiding van vragen van parlementsleden in de Kamer en de Senaat zijn heel wat disputen ontstaan over de wenselijkheid van een wijziging van internationale drugsverdragen, over het voorleggen van het dossier aan de VN-drugsinstantie UNDCP en over het gedogen van cannabiskweek. De minister van Justitie weigerde de vraag van de heer Vankrunkelsven in dat verband te beantwoorden. Bovendien werd er een informatiecampagne georganiseerd om het nieuwe drugsbeleid toe te lichten.

De razzia's gaan inmiddels voort. De Antwerpse politie controleert de treinreizigers die uit Nederland komen, laat ze door honden besnuffelen, neemt de meestal minieme hoeveelheden cannabis in beslag en leidt de betrokkenen desgevallend voor bij het parket.

De minister blijft spreken over "interkabinettenwerkgroepen, de afstemming van hulpverlening, zorgverlening, risicobeperking, herintegratie, zorgaanbod, crisisopvang...". Dit zijn natuurlijk interessante thema's, maar de regelmatige cannabisgebruiker heeft er geen boodschap aan.

Vindt de minister het niet onbehoorlijk dat de regering na langdurig overleg een nieuw beleid belooft, vervolgens een goede informatiecampagne voert, maar na een jaar nog altijd niet legifereert?

Wat is de werkelijke reden van deze vertraging? Heeft zij dienaangaande een meningsverschil met minister Verwilghen? Misschien kunnen wij hier bemiddelen. Het opstellen van een wettekst over dit onderwerp kan onmogelijk zoveel tijd in beslag nemen. Ik verwijs naar mijn wetsvoorstel 2-585, dat ik zonder kabinetten noch medewerkers in een week op papier heb gezet.

Is het uitstel een voorbode van afstel? De verkiezingen naderen en iedereen weet dat een dergelijke wetswijziging net vóór de verkiezingen bij sommige groepen ongenoegen zal opwekken.

Waarom houdt de Antwerpse politie zich zo manifest bezig met het opsporen van cannabisgebruikers? Zelfs de CVP was het ermee eens de vervolging van cannabisgebruik als "laagste prioriteit" te beschouwen. (Mevrouw De Schamphelaere knikt instemmend).

Kan de minister een tijdsschema geven inzake een regeling voor het gedogen van cannabisgebruik door meerderjarigen?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De regering heeft een tijdsschema opgegeven inzake de uitvoering van de verschillende onderdelen van de drugsnota.

De informatiebrochure, die op grote schaal werd verspreid, gewaagt van een algemene aanpak die onder meer de wijziging van het cannabisbeleid ten aanzien van volwassenen omvat.

Met genoegen kan ik de heer Van Quickenborne melden dat we voor alle actiepunten het schema volgen. De cel Gezondheidsbeleid werd, zoals aangekondigd, in het midden van 2.000 opgericht. Het samenwerkingsakkoord werd in juni gesloten. Wat betreft de cel Drugs is de tekst van het samenwerkingsakkoord, die door de betrokken federale en gewestelijke kabinetten werd voorbereid, bijna klaar. Deze cel zal vroeger dan gepland met haar werkzaamheden kunnen beginnen.

In verband met het Belgisch Waarnemingscentrum kan ik mededelen dat er meer middelen worden ter beschikking gesteld om producten die reeds op de markt zijn te onderzoeken. De onderzoeksprogramma's startten in juli jongstleden. Voor de structurele omkadering en ondersteuning wordt momenteel een koninklijk besluit voorbereid.

Het enige punt dat de heer Van Quickenborne blijkt te interesseren is de nieuwe wetgeving inzake de omschrijving van illegale producten. De werkzaamheden dienaangaande zijn bijna rond. Het is de bedoeling nog deze maand een tekst aan de ministerraad voor te leggen met betrekking tot de wijziging van de wet, het koninklijk besluit en de omzendbrief voor de procureurs-generaal.

Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Het parlement zal volgend jaar over het onderwerp kunnen debatteren.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het is niet juist dat de nieuwe wetgeving het enige punt is waar ik belang aan hecht. In alle besprekingen met het kabinet van de minister heb ik ook aandacht besteed aan andere aspecten. Het is niettemin opvallend dat over dit punt het uitstel een afstel dreigt te worden. Als de minister zegt dat dit dossier deze maand nog zal worden afgerond, bedoelt zij daarmee de stemming in de ministerraad?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Inderdaad.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Voorts werd mijn vraag, die ik overigens ook aan de minister van Justitie heb gesteld, waarom de politie zich zo manifest bezighoudt met het opsporen van cannabisgebruikers en -bezitters voor eigen gebruik en of een razzia zoals in Antwerpen, te verzoenen is met de intentie hieraan de laagste prioriteit te verlenen, niet beantwoordt. Kan de minister ook hierop een antwoord geven?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Het was een uitdrukkelijk optie om een beleid van niet-vervolging te voeren, wat wij beter vinden dan de norm "laagste prioriteit" toe te passen die verschillend kan worden ingevuld. Ten aanzien van minderjarigen verandert er niets. Wat het optreden van de politie betreft, heeft men mij gezegd dat daartoe geen opdracht werd gegeven van hogerhand, maar dat op momenten van aangekondigde wijzigingen er vaak borderline-controles worden gedaan, die harder zijn dan naar gewoonte. Het antwoord van de politieke verantwoordelijken moet een zo vlug mogelijke wijziging zijn van de drugswetgeving, het uitvaardigen van een koninklijk besluit en het verzenden van de omzendbrief. Dat zal ook gebeuren.