2-161

2-161

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind╗ (nr. 2-602)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 12 november 2001 heeft Nieuw-Zeeland het aanvullend protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd. Het protocol verhoogt de leeftijd voor militaire rekrutering en deelname van kinderen aan gewapende conflicten. Volgens het Verdrag treedt het protocol drie maanden na de tiende ratificatie, die van Nieuw-Zeeland, in werking. Dat zal dus gebeuren op 12 februari 2002.

Het protocol werd ondertekend door 78 landen, waaronder BelgiŰ. Velen juichen de spoedige inwerkingtreding toe. Ik verwijs naar de berichten van de Belgische coalitie tegen het inzetten van kindsoldaten en naar de gezamenlijke acties van de Belgische NGO's daaromtrent. Tegelijkertijd betreuren velen - en ik sluit mij daarbij aan - dat BelgiŰ het protocol nog altijd niet heeft geratificeerd, ondanks de vele beloften die er op dat vlak werden gedaan.

Ik herinner mij dat wij dit onderwerp ook hebben aangekaart in de werkgroep Kinderrechten van de Senaat, die in juli jongstleden heeft gerapporteerd. In onze aanbevelingen drongen wij erop aan dit protocol nog vˇˇr nieuwjaar te ratificeren. In het licht van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie zou dat een sterk signaal zijn. Het is immers algemeen bekend dat er wereldwijd meer dan een half miljoen kinderen ingelijfd zijn bij regeringstroepen en gewapende verzetsbewegingen en dat minstens 300.000 van deze kinderen actief aan de gevechten deelnemen.

Waarom heeft BelgiŰ dit aanvullende protocol nog niet geratificeerd? Het parlement krijgt vaak het verwijt dat het te traag werkt. De Senaat had zich voorgenomen dit dossier zo snel mogelijk te behandelen, maar volgens mijn informatie zou de regering het betreffende wetsontwerp nog steeds niet hebben ingediend. In welke administratieve fase bevindt het dossier zich vandaag? Wanneer is het aanvullende protocol voorgelegd aan de Raad van State? Heeft de Raad van State al een advies uitgebracht? Wanneer zal de minister het wetsontwerp in het parlement indienen?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - De ministerraad van 16 juli 2001 heeft het wetsontwerp houdende instemming met het protocol goedgekeurd en de Raad van State gevraagd om binnen een maand advies uit te brengen. Dit advies zou vˇˇr eind november worden verstrekt. Indien de Raad van State geen opmerkingen formuleert, zullen we het wetsontwerp bijgevolg in de loop van de maand december in het parlement kunnen indienen.

BelgiŰ zou het protocol dus kunnen ratificeren vˇˇr de bijzondere sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die gewijd is aan kinderen. Deze bijeenkomst werd na de gebeurtenis van 11 september uitgesteld en zal nu van 8 tot 10 mei 2002 plaatshebben.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wij appreciŰren de inspanningen van de regering en hopen het dossier zo vlug mogelijk te kunnen behandelen.

-Het incident is gesloten.