2-161

2-161

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het pesten op het werk» (nr. 2-769)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Landsverdediging over «de toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard» (nr. 2-762)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus» (nr. 2-763)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de hepatitis C-gevallen in Belgiė en de bloedtransfusies in 1989 en 1990» (nr. 2-765)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het allergierisico bij het gebruik van euromunten» (nr. 2-767)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de kwaliteit van het frituurvet in de Belgische frietkramen» (nr. 2-770)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «groene energie en de windmolenparken op zee» (nr. 2-768)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Justitie over «de gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken» (nr. 2-745)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Justitie over «het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier» (nr. 2-752)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de verlaging van de tarieven voor internationale bankverrichtingen en de stijging van de tarieven voor binnenlandse bankverrichtingen» (nr. 2-766)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 (Stuk 2-551)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 (Stuk 2-826)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (Stuk 2-838)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren (Stuk 2-883)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991 (Stuk 2-884)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (Stuk 2-886)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 (Stuk 2-888)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 (Stuk 2-889)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk Belgiė en de regering van de Russische Federatie, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 (Stuk 2-892)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in Belgiė van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 (Stuk 2-896)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 (Stuk 2-904)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 (Stuk 2-905)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 (Stuk 2-908)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 (Stuk 2-909)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemeniė, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 28 juni 1999 (Stuk 2-910)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tsjechiė, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 (Stuk 2-911)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van een plaatsvervanger voor een lid niet-notaris van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat, in de hoedanigheid van magistraat

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader

Stemmingen

Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan één jaar (van de heer Alain Destexhe, Stuk 2-409) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciėn te verbeteren (Stuk 2-864) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (Stuk 2-865) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 (Stuk 2-551)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 (Stuk 2-826)
Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (Stuk 2-838)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren (Stuk 2-883)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991 (Stuk 2-884)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (Stuk 2-886)
Wetsontwerp houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 (Stuk 2-888)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 (Stuk 2-889)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk Belgiė en de regering van de Russische Federatie, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 (Stuk 2-892)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in Belgiė van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 (Stuk 2-896)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 (Stuk 2-904)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 (Stuk 2-905)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 (Stuk 2-908)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 (Stuk 2-909)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemeniė, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 28 juni 1999 (Stuk 2-910)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tsjechiė, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 (Stuk 2-911)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in de Turkse gevangenissen» (nr. 2-579)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de derde kandidaat

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is» (nr. 2-578)

Vraag om uitleg van de heer Marc Hordies aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de paspoorten- en visaproblematiek» (nr. 2-594)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen» (nr. 2-593)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de visaproblematiek» (nr. 2-591)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de problematiek van het gebruik van clusterbommen in het kader van militaire operaties» (nr. 2-598)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 2-602)

Vraag om uitleg van de heer Franēois Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de soms aanzienlijke achterstand die Belgiė heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen» (nr. 2-603)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post» (nr. 2-605)

Vraag om uitleg van de heer Jan Remans aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de mensen zonder papieren» (nr. 2-592)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de ratificatie van het akkoord van Cotonou» (nr. 2-601)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het aantrekken van werknemers uit de toekomstige Lidstaten van de Europese Unie» (nr. 2-595)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de Cidex-crisis» (nr. 2-604)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de spoedcursus terreur voor de hulpdiensten» (nr. 2-577)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Directie-generaal internationale samenwerking - Internationale samenwerking
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Amortisatiekas
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
Verzoekschrift