2-159

2-159

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 NOVEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au ministre de l'Intérieur sur «le personnel CALOG de la police intégrée» (n° 2-590)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het nieuwe politiestatuut geldt sedert de inwerkingtreding van de geïntegreerde politie op 1 april 2001. Het CALOG-personeel, het burgerpersoneel dat op contractuele basis tewerkgesteld is, vertegenwoordigt een grote groep in de totale personeelsformatie van de politie. Het gaat om ongeveer een vierde van het personeelsbestand.

Eind november 2001 is er nog steeds geen duidelijkheid over het toekomstige statuut van deze contractuele personeelsleden. De onzekerheid over het statuut na 1 januari 2002, wanneer in de meeste gemeenten de contracten aflopen, creëert bij de betrokken personen grote onrust en misnoegdheid. Er zijn op dat niveau van de politie heel wat vrouwen aanwezig, meer dan op de andere niveaus. Verschillende vrouwen verzochten mij om de minister hierover te ondervragen.

Ten eerste. Zullen de contracten van het CALOG-personeel op 1 januari 2002 worden verlengd?

Ten tweede. Welke garanties zullen hen geboden worden?

Ten derde. Zullen de statuten worden gewijzigd? Zo ja, hoe? Bepaalde personen worden in hun gemeente voor een keuze geplaatst: deel uitmaken van het stadspersoneel of op contractuele basis bij de politie blijven. Die keuze moet in november worden gemaakt, maar er is nog geen informatie beschikbaar over het toekomstig statuut van het CALOG-personeel. Zo weten ze bijvoorbeeld nog niet of ze in het nieuwe statuut recht hebben op een hospitalisatieverzekering. Tot nu toe hadden ze dat wel, maar niemand kan hen bevestigen of dit na 1 januari 2002 zal blijven.

Ten vierde. Op welke manier zullen de diensten van de minister het CALOG-personeel inlichten over de toekomstige situatie?

Ten vijfde. Kunnen deze contractuele werknemers ooit statutair benoemd worden?

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Ten eerste. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de twee verschillende niveaus van de geïntegreerde politie. Bij de federale politie blijven alle contractuele personeelsleden tot dezelfde werkgever behoren. Hun toestand blijft dus ongewijzigd. Op het lokale niveau gaat het om personeelsleden van de gemeenten en van de brigades van de federale politie. In dit geval is er een wijziging van werkgever, behalve voor het gemeentepersoneel in de zones die uit slechts één gemeente bestaan. De nieuwe werkgever treedt in de plaats van de huidige en neemt de bestaande contracten over.

Ten tweede. De wet bevat geen specifieke garanties naast de traditionele garanties van het contractrecht.

Ten derde. In een eerste fase wordt het statuut niet aangepast. Sommige gunstige regelingen van het statuut van de politiediensten worden wel automatisch ook op de contractuele personeelsleden van toepassing. Dit is onder meer het geval voor de verlofregeling, de uitbetaling van weekend- en nachtprestaties en de vergoedingen inzake dienstreizen. Daarnaast is er gedurende vijf jaar een bijzondere procedure waardoor de contractuele personeelsleden statutair kunnen worden. Ze kunnen als interne kandidaat deelnemen aan externe wervingsexamens. Dit is tevens een antwoord op de vijfde vraag.

Ten vierde. De directie Interne Relaties van de federale politie verspreidt sedert het begin van deze hervorming zowel bij de federale als bij de lokale politie geregeld informatie ten behoeve van de personeelsleden. Ze doet dit met Info News, beter bekend als de gele blaadjes. Nummer 184 van 15 januari 2001; nummer 186 van 22 januari 2001; nummer 194 van 8 februari 2001 en nummer 218 van 17 augustus 2001 zijn specifiek aan de problematiek van het CALOG-personeel gewijd. Het CALOG-personeel kan zich ook wenden tot het speciaal voor de begeleiding van het personeel opgerichte callcenter.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De documentatie waarnaar de minister verwijst, biedt geen antwoord op de concrete vragen over het statuut van het CALOG-personeel. Er is nood aan meer gedetailleerde informatie.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Si mes réponses ne sont pas suffisantes, je voudrais que vous m'en fassiez part. Les spécialistes ne comprennent pas toujours les questions posées par les intéressés. Si je peux encore améliorer la clarté des réponses d'un point de vue didactique, je le ferai.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal de specifieke vragen aan het kabinet van de minister bezorgen.

-L'incident est clos.