2-159

2-159

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 NOVEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Vincent Van Quickenborne à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports et au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sur «la gouvernance des entreprises publiques» (n° 2-751)

M. le président. - M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable, répondra au nom de Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports et de M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Sta me toe de aandacht te vestigen op de procedure die deze vraag heeft moeten doorlopen. Het heeft immers heel wat voeten in de aarde gehad voor ze als mondelinge vraag op de agenda werd geplaatst.

Gisteren diende ik ze in, waarop ze werd bezorgd aan de kabinetten. Deze ochtend werd me nog voor 11 uur meegedeeld dat de kans groot was dat ze onontvankelijk zou worden verklaard. Later werd me door het Bureau bericht dat ze werd omgezet in een schriftelijke vraag, maar uiteindelijk wordt ze toch behandeld als een mondelinge vraag.

Deze procedure wijst op het delicaat karakter ervan, maar niettemin zal ik ze stellen.

Door de perikelen van de jongste weken zijn verschillende topmanagers van overheidsbedrijven onder vuur komen te liggen. In het bijzonder doen geruchten de ronde over het inkomen van elk van deze personen.

Zoals u weet, hebben verschillende partijen van meerderheid en oppositie in de Senaat een wetsvoorstel ingediend om bestuurders en directieleden in beursgenoteerde bedrijven te verplichten hun inkomsten en aandelenparticipatie bekend te maken. Analoog hiermee past het dat zulks ook zou gelden voor gelijkaardige functies binnen overheidsbedrijven waarvan ten minste de meerderheid in handen is van de overheid.

Behoorlijk bestuur betekent transparantie, wat mij ertoe noopt volgende vragen te stellen.

Hoeveel verdienen de heren Rombouts, Schouppe, Goossens en Klees jaarlijks bruto in hun functie als topman van de respectieve bedrijven De Post, NMBS, Belgacom en Biac?

Krijgen zij voordelen in natura? Zo ja, welke?

Bezitten zij aandelen in hun respectieve bedrijven of aanverwante dochter- of zusterbedrijven? Zo ja, hoeveel en tegen welke prijs werden deze gekocht? Werden reeds aandelen verkocht?

Kan de minister aangeven hoeveel elk lid van de raad van bestuur en het directiecomité individueel jaarlijks bruto verdient?

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - Ik begrijp dat uw vraag zowel aan minister Daems als aan vice-eerste minister Durant gericht is. Allereerst antwoord ik namens vice-eerste minister Durant en vervolgens namens minister Daems.

De verloning van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS wordt vastgelegd door middel van een overeenkomst tussen de gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur.

En vertu de l'article 21 paragraphe 1er de la loi de 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué est réglée dans une convention particulière avec l'entreprise publique. Lors de la négociation de cette convention, l'entreprise publique est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration. Elle n'est donc pas du ressort du pouvoir de tutelle de la ministre de la Mobilité.

Dans la réforme que la ministre de la Mobilité a induite de ladite loi, qui est à présent au Sénat après avoir été votée à la Chambre, cette rémunération sera établie sur proposition du comité de nominations et de rémunérations.

De minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de vraag gesteld aan de NMBS, die haar meldt dat "de Algemene Vergadering van de NMBS voor elke bestuurderscategorie de bezoldiging bepaalt die voor de uitoefening van hun mandaat wordt toegekend. De Raad heeft de bezoldiging van de leden van het Directiecomité vastgesteld. De aan de 18 bestuurders toegekende globale enveloppe voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het jaar 2000 bedraagt 10.472.008 BEF. De NMBS-aandelen zijn aan toonder en de identiteit van de aandeelhouders is dus onbekend."

De minister van Mobiliteit en Vervoer heeft een beslissing van de Ministerraad van september verkregen, op basis waarvan zij samen met de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties een wetsontwerp voorbereidt over de transparantie van de verloning van de bestuurders van het geheel van de overheidsbedrijven.

Ze zal daarover heel binnenkort aan de regering een tekst voorleggen. Volgens de informatie van het ministerie van Mobiliteit verdiende de gedelegeerd bestuurder van de NMBS in 1997 15 miljoen frank bruto per jaar, eventueel aan te vullen met sociale lasten. Dit bedrag werd door de NMBS, die daarover werd ondervraagd, niet bevestigd en slaat niet op eventuele bijkomende mandaten.

Namens de heer Daems kan ik u het volgende antwoorden. De wet van 1991 bepaalt het volgende. De bezoldiging van de gedelegeerd bestuurders en de bestuurders-directeurs (directiecomité) wordt bepaald in een overeenkomst tussen het bedrijf en de betrokkenen. Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door de gewone leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan zich voor de bezoldiging van de directeurs laten bijstaan door een bezoldigingscomité. De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de gewone leden van de raad van bestuur vast. De bezoldiging kan variabele bestanddelen bevatten. Bijgevolg worden in de overheidsbedrijven de corporate governance-regels toegepast en heeft de voogdijoverheid in deze materie geen inbreng. Er is evenwel een project van transparantie in de maak dat binnenkort aan de regering wordt voorgelegd, maar hierover is nog geen beslissing genomen.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik ga er uiteraard vanuit dat de staatssecretaris letterlijk de antwoorden van zijn collega's Durant en Daems heeft voorgelezen. Een eerste duidelijke vaststelling hierbij is dat de regering geen antwoord wil geven. Minister Durant vraagt wel informatie aan de NMBS, maar krijgt ze niet en kan dus enkel verwijzen naar een cijfer uit 1997. Minister Daems doet die inspanning zelfs niet en verwijst formeel naar de wet. Dit vind ik zeer eigenaardig. Belastingbetalers betalen zeer veel om de overheidsbedrijven goed te doen draaien. Als wij, parlementsleden, dan de vraag stellen hoeveel de mensen verdienen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van zo'n bedrijf, dan krijgen we daar geen antwoord op. Dit is een aanfluiting, dit is lachen met de parlementaire democratie en met de belastingbetaler die jaarlijks zoveel bijdraagt. We krijgen geen antwoord, worden gemuilkorfd en van het kastje naar de muur gestuurd.

Bovendien wil ik erop wijzen dat ik al op 1 april van dit jaar precies dezelfde vraag schriftelijk heb gesteld. Na drie herinneringen aan de bevoegde ministers had ik daarop nog steeds geen antwoord gekregen, zelfs niet het antwoord dat vandaag werd voorgelezen. De regering houdt ons voor de gek. Als we de lijst van vragen aan de ministers en hun eventuele antwoorden overlopen, kunnen we enkel de enorme vertraging in die antwoorden en de onwilligheid om te antwoorden vaststellen. Ik betreur dat ten zeerste en uiteraard zullen we alle middelen gebruiken om toch een antwoord te krijgen. Intussen heb ik echter geleerd dat de regering op het vlak van transparantie en behoorlijk bestuur een dikke nul is.