2-159

2-159

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Belangenconflict

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht» (nr. 2-756)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie door België van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken» (nr. 2-746)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid» (nr. 2-750)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ontwikkelingen in het asielproceduredossier» (nr. 2-748)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de asielrechthervorming» (nr. 2-755)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de strijd tegen het roken» (nr. 2-754)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de Cidex-problematiek» (nr. 2-758)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de verplichte invoering van retroflecterende nummerplaten» (nr. 2-757)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de corporate governance in de overheidsbedrijven» (nr. 2-751)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de postzegels en de omschakeling naar de euro» (nr. 2-747)

Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-125)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-545)

Algemene bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de voorgenomen reorganisatie van de sorteercentra bij De Post» (nr. 2-753)

Stemmingen

Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Stuk 2-932)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-125)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-545)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, voor wat de plaatsvervangende raadsheren betreft (Stuk 2-878)
Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken (Stuk 2-879)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 2-829)
Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-872)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Moties ingediend tot besluit van het debat over het faillissement van Sabena

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI» (nr. 2-597)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het CALOG-personeel bij de geďntegreerde politie» (nr. 2-590)

Vraag om uitleg van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de Nationale Delcrederedienst» (nr. 2-588)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de sociale bescherming van de zelfstandigen» (nr. 2-589)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de Belgische Technische Coöperatie» (nr. 2-581)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de inspanningen van België inzake de desertificatieproblematiek» (nr. 2-599)

Verzending van een voorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissies

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoge Raad voor de Justitie
Assemblee van de West-Europese Unie
Verzoekschriften
Europees Parlement