Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-41

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1222 van de heer Roelants du Vivier d.d. 26 maart 2001 (Fr.) :
Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie. ­ Vermelding van de datum van naturalisatie. ­ Afschaffing.

Het is mij ter ore gekomen dat op sommige documenten die door de gemeentelijke administratie worden afgegeven, meer bepaald op het bewijs van goed zedelijk gedrag, er melding wordt gemaakt van de datum van naturalisatie als het gaat om een burger die geen Belg is van geboorte.

Zou het niet beter zijn die melding te schrappen aangezien ze voor discriminatie onder Belgen zorgt ? Volgens sommige getuigenissen wordt er immers rekening mee gehouden bij sollicitaties.

Antwoord : De gemeenten reiken voornamelijk uittreksels uit de bevolkingsregisters of getuigschriften die aan de hand van deze registers zijn opgemaakt, uit op grond van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

Het model van deze uittreksels of getuigschriften wordt niet vastgelegd bij reglement. Het algemeen principe is nochtans dat het getuigschrift of het uittreksel slechts de noodzakelijke vermeldingen bevat.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke wets- of verordeningsbepaling, moeten de wijze en de datum van verwerving van de Belgische nationaliteit niet vermeld worden op de getuigschriften of attesten die afgeleverd worden door de gemeentebesturen.

Deze informatiegegevens worden echter bewaard in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister van de natuurlijke personen, aangezien het gaat om administratieve gegevens, die onontbeerlijk zijn voor de toepassing van sommige bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, inzonderheid het verlies, de vervallenverklaring of het herkrijgen van de nationaliteit.

De afgifte van getuigschriften van goed zedelijk gedrag wordt geregeld door de algemene onderrichtingen van 6 juni 1962 (Belgisch Staatsblad van 4 juli 1962) betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag.

In punt V « Meldingen die op de getuigschriften moeten voorkomen », wordt bepaald dat, behalve de volledige identiteit van de betrokken persoon, feiten en gedragingen kunnen worden vermeld in de kolom « Opmerkingen », teneinde de melding dat iemand van goed of slecht gedrag is te milderen of nader toe te lichten, daar de verklaring anders te absoluut zou kunnen zijn.

Wanneer de burgemeester het nodig acht, kan hij, om zijn beoordeling betreffende het gedrag en de zeden van de betrokkene te nuanceren, aldus in de kolom « Opmerkingen » vermelden dat de betrokkene niet altijd in België heeft gewoond. De vermelding van de datum van de eventuele verwerving van de Belgische nationaliteit is niet voorzien en lijkt me niet pertinent, rekening houdend met het doel van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag.