2-125/4

2-125/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

6 NOVEMBER 2001


Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht, wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende :

Art. 2bis. Wanneer bij de overdracht van de apotheek gelijktijdig of binnen een termijn van vijftien maanden ook het onroerend goed waarin de betrokken apotheek gevestigd is, wordt verkocht of verhuurd aan dezelfde persoon, moet dat onroerend goed afzonderlijk geschat worden door een in artikel 1 bedoelde deskundige.

Blijkt uit die schatting dat de waarde van de verkoop of de huur die door partijen in aanmerking wordt genomen, meer dan 40 % hoger ligt dan de rele verkoop- of huurwaarde van het onroerend goed, dan moet het bedrag dat dat percentage overschrijdt, worden afgetrokken van de waarde van de overdracht die in aanmerking wordt genomen voor de apotheek en moet het in voorkomend geval worden teruggegeven aan de verkrijger.