2-156

2-156

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 NOVEMBRE 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au ministre des Affaires sociales et des Pensions sur «le remboursement aux indépendants des frais des traitements dispensés dans un centre médico-pédiatrique» (n° 2-576)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Een aantal maanden geleden had ik reeds een vraag om uitleg over de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum voor kinderen van zelfstandigen. Tot op vandaag is de situatie nog niet veranderd: kinderen van zelfstandigen kunnen alleen in een medisch pediatrisch centrum worden opgenomen wanneer de ouders de kosten voor de therapie zelf dragen. Voor zelfstandigen zijn de behandelingen in een medisch pediatrisch centrum tot op heden niet opgenomen in de RIZIV-lijst en ze komen bijgevolg niet in aanmerking voor terugbetaling. Nochtans betreffen deze behandelingen ernstige aandoeningen zoals astma, obesitas, mucoviscidose, enzovoort. Een behandeling is echt noodzakelijk en is soms van vitaal belang voor de gezondheid, de levenskwaliteit en de overlevingskansen van een kind. Dit is een discriminatie van kinderen van zelfstandigen.

In het antwoord dat staatssecretaris Boutmans namens de minister heeft gegeven op mijn vraag om uitleg nr. 2-419 van eind maart 2001 met betrekking tot de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen, meldde de minister dat het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV een gunstig advies verleend had om het onderscheid tussen kinderen van zelfstandigen en loontrekkenden op te heffen. Op 19 maart 2001 werd een gunstig advies verleend aan een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. De Commissie van de begrotingscontrole daarentegen bracht op 28 maart 2001 een negatief advies uit. De Algemene Raad diende zich toen nog uit te spreken.

We zijn ondertussen ruim een half jaar later. Ik meen dat de Algemene Raad intussen een advies heeft uitgebracht. Tot op vandaag laat de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum voor kinderen van zelfstandigen nog steeds op zich wachten.

Wat is de stand van zaken in het dossier? Wat was het advies van de Algemene Raad met betrekking tot dit dossier? Zal de terugbetaling worden ingeschreven op de federale begroting 2002?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, kreeg op 17 september 2001 ook een gunstig advies van de Algemene Raad van de dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dat koninklijk besluit neemt de plaatsing in medisch pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte op in de lijst van grote risico's die voor alle zelfstandigen vergoedbaar zijn. De Algemene Raad had zijn principieel gunstig advies in beraad gehouden tot het advies van het financieel beheer van de zelfstandigenregeling werd ingewonnen omtrent de budgettaire haalbaarheid van deze geneeskundige verstrekking. Het advies van het financieel beheer van de zelfstandigenregeling was gunstig.

Met het gunstige advies van de Algemene Raad werd de adviesprocedure voor de beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering afgerond. Het ontwerp werd daarna aan mijn kabinet overgezonden.

Alvorens dit besluit verder te kunnen behandelen, moet ik weten of de nodige middelen effectief werden ingeschreven in de begroting 2002 van het globaal beheer van de sociale zekerheid der zelfstandigen. Ik heb daarom recentelijk een brief gestuurd aan minister Daems. Ik wacht nu op zijn antwoord.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wanneer mogen we dat antwoord verwachten?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Minister Daems behandelt op dit ogenblik andere belangrijke dossiers. Ik vermoed dat hij nog niet heeft kunnen reageren op de brieven die ik zopas heb verstuurd. Het gaat om een budgettaire kwestie, namelijk of in het sociaal statuut van de zelfstandigen nog voldoende budgettaire ruimte voorhanden is voor deze maatregel. Ik kan daarop niet vooruitlopen en wil mijn collega de tijd geven een en ander na te trekken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik vind dat antwoord verontrustend. Als er duidelijkheid over bestond, zouden we dat al maanden hebben geweten. Als deze maatregel niet in de begroting 2002 wordt opgenomen, betekent dit een ernstige discriminatie van de kinderen van zelfstandigen.

-L'incident est clos.

M. le président. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 h.

(La séance est levée à 12 h 30.)