2-155

2-155

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 176

Aanwezig: 68
Voor: 67
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden. (Applaus)

-De goedkeuring van de wetsvoorstellen 2-244 en 2-246 impliceert dat volgende wetsvoorstellen vervallen:

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 8 november 2001 om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.)