2-148

2-148

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 OCTOBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Discussion des articles

M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé :

L'article 3 est ainsi libellé :

M. Van Quickenborne propose de supprimer les articles 2 et 3 (amendement n° 1, voir document 2-833/2).

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het heeft weinig zin om de verantwoording van dit amendement voor een vierde maal toe te lichten. Het amendement strekt ertoe prins Laurent geen dotatie toe te kennen. Ik verwijs in dit verband naar de excellente uiteenzetting van collega Vandenberghe die stelde dat er geen objectieve reden is om hem een dotatie toe te kennen, laat staan een bedrag van 11 miljoen.

M. le président. - M. Verreycken et consorts proposent de supprimer l'article 2 (amendement n° 15, voir document 2-833/5).

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik verwijs voor de verantwoording van al onze amendementen naar de uiteenzetting van collega Creyelman in de algemene bespreking.

M. le président. - À l'article 3, M. Verreycken et consorts proposent l'amendement n° 16 (voir document 2-833/5) ainsi libellé :

Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 20 (voir document 2-833/5) ainsi libellé :

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik vraag even om de aandacht van de regeringsleden en de dierbare collega's omdat dit amendement tijdens de vorige commissievergadering is ingediend en nog niet in plenaire vergadering is besproken.

Dit amendement is de logica zelve. Ik maak de vergelijking met een sollicitatiegesprek waarin de potentiële werkgever iemand in juni aanspreekt om bij hem te komen werken. De kandidaat-sollicitant vraagt om bedenktijd en deelt in september mee dat hij bereid is een contract te tekenen. De arbeidsovereenkomst gaat in. Op dat ogenblik wordt de datum vastgelegd waarop de overeenkomst van kracht wordt. Natuurlijk is dit niet 1 juni, maar wel de datum waarop het contract werd afgesloten.

Mijn amendement strekt ertoe dat dit wetsontwerp pas vanaf 1 november van dit jaar van kracht zou worden zodat de dotatie die dit jaar nog aan prins Laurent zou worden toegekend tot de maanden november en december beperkt zou zijn.

M. le président. - M. Verreycken et consorts proposent l'amendement n° 17 (voir document 2-833/5) ainsi libellé :

M. Verreycken et consorts proposent l'amendement n° 18 (voir document 2-833/5) ainsi libellé :

-Le vote sur les amendements est réservé.

-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.