2-148

2-148

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 OKTOBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over «de ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken» (nr. 2-722)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het tijdskrediet» (nr. 2-723)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de dienstverlening van De Post» (nr. 2-713)
Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de betrekkingen tussen Swissair en Sabena in het kader van het gerechtelijk akkoord» (nr. 2-716)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten» (nr. 2-706)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de invoering van een premie voor politiemensen die illegale vreemdelingen bij hun uitwijzing begeleiden tot aan de grens van het Belgisch grondgebied» (nr. 2-719)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer» (nr. 2-720)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de geplande vestiging van een megawinkelcentrum in de omgeving van Moeskroen» (nr. 2-718)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de minister van Financiën over «de fiscale behandeling van de afsplitsing van vennootschappen» (nr. 2-721)

Voorstel van resolutie over de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (van mevrouw Marie-José Laloy c.s., Stuk 2-869)

Voorstel tot terugzending

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Stuk 2-833) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 (Stuk 2-824)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 (Stuk 2-839)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder C), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997 (Stuk 2-885)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 (Stuk 2-893)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (Stuk 2-894)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de geautomatiseerde stemming» (nr. 2-568)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «commandant Massoud» (nr. 2-570)

Voorstel van resolutie over de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (van mevrouw Marie-José Laloy c.s., Stuk 2-869)

Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (van mevrouw Marie Nagy en de heer Michiel Maertens, Stuk 2-918)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Stuk 2-833) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-521)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (van mevrouw Marie-José Laloy c.s., Stuk 2-561)
Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 (Stuk 2-824)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 (Stuk 2-839)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder
C), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997 (Stuk 2-885)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 (Stuk 2-893)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (Stuk 2-894)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie over de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (van mevrouw Marie-José Laloy c.s., Stuk 2-869)

Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap» (nr. 2-566)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de herfinanciering van de diensten thuisverpleging die een beroep doen op loontrekkend personeel» (nr. 2-552)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot» (nr. 2-558)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «e-government in België» (nr. 2-559)

Vraag om uitleg van de heer Olivier de Clippele aan de minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over «de bepaling van de pachtprijzen voor landbouwgronden en hoevegebouwen» (nr. 2-565)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Parlement de la Communauté française
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Vaste Commissie voor taaltoezicht
Europees Parlement