2-144

2-144

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 OKTOBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Benoemingscommissies voor het notariaat - Ontslag en vervanging van een lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het gebruik van biologische wapens door terroristen» (nr. 2-714)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) over hoffelijkheid achter het stuur» (nr. 2-709)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de doortocht van de hogesnelheidstrein op het grondgebied van Mechelen» (nr. 2-711)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het gebrek aan jeugdrechters te Brussel en het beleid dat moet worden gevoerd in het kader van de opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming» (nr. 2-710)
Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand over «de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen» (nr. 2-708)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de invoering van autoverlichting overdag» (nr. 2-550)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Financiën over «bijkomende steunmaatregelen voor de luchtvaartsector» (nr. 2-556)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Paul De Grauwe aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de mogelijke overname van 10% van het kapitaal van de Société publique de production d'électricité door Électricité de France» (nr. 2-707)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de numerus clausus voor de artsen» (nr. 2-553)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de erkenning van afasie als een specifieke handicap» (nr. 2-715)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-762)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Stuk 2-833) (Evocatieprocedure)

Voorstel tot terugzending

Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-688)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-762)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-688)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Financiën over «het statuut van de onthaalmoeders» (nr. 2-555)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het verband tussen de rol van het Comité P en die van de Dienst vreemdelingenzaken» (nr. 2-557)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Kamer van volksvertegenwoordigers
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen