Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1384 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juni 2001 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1383 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1961).

Antwoord : Op de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de rechten van het kind zal de Belgische delegatie geleid worden door mijzelf en zal ik, als voorzitter van de Europese Unie, spreken namens de 15 lidstaten. De bedoeling van deze zitting is een stand van zaken op te maken na de Wereldtop over kinderen van 1990. Het is belangrijk te vermelden dat het Verdrag voor de rechten van het kind van 1989 door bijna alle lidstaten werd geratificeerd. In deze conventie worden universele normen ter bescherming van kinderen tegen verwaarlozing, misbruik en uitbuiting erkend. Tegelijkertijd worden hun de meest fundamentele mensenrechten gewaarborgd. Uit de derde Prepcom van 11-15 juni 2001 en informele vergaderingen blijkt dat nog geen akkoord werd bereikt over het ontwerp-slotdocument dat op de buitengewone zitting in september zal worden besproken. De problematische thema's zijn kinderen in gewapende conflicten, kinderarbeid en seksuele uitbuiting van kinderen.

Later in de herfst, op de derde Commissie van de 56e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal door BelgiŽ, in overleg met de 15 lidstaten, als voorzitter van de Europese Unie een resolutie voorbereid en ingediend worden over de rechten van het kind. Deze resolutie zal grotendeels steunen op de resolutie 2001/75 aangenomen tijdens de 57e Commissie mensenrechten in april/mei van dit jaar alsmede op de resultaten geboekt tijdens de Wereldtop over kinderen waarvan juist sprake.

Verder ondersteun ik het initiatief van minister Nollet van de Franse gemeenschapsregering om samen met minister Vogels van de Vlaamse regering en minister Niessen van de Duitstalige gemeenschapsregering op 9 november eerstkomende een Europese conferentie te houden van alle Europese ministers belast met het kinderwelzijn. Voor deze conferentie stel ik het Egmontpaleis ter beschikking. De nodige aandacht zal besteed worden aan de opvolging van de Wereldtop over kinderen. Er zal getracht worden de problematiek rond kinderen en kinderrechten in de toekomst op meerdere Europese Raden te plaatsen.

Ook coŲrdineert mijn departement de voorbereidende vergaderingen in verband met het Tweede Wereldcongres over de seksuele uitbuiting van kinderen van 17 tot 20 december 2001 te Yokohama. Het ministerie van Justitie (dienst voor het strafrechtelijk beleid), de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de federale politie, het Centrum voor de gelijkheid van de kansen en de dienst gerechtelijke bijstand van mijn departement leveren de bijdragen om een Belgisch rapport op te maken, waarin staat welke maatregelen Belgie genomen heeft om de seksuele uitbuiting te bestrijden, wat de blijvende problemen zijn en enkele voorbeelden van studies binnen het domein van de preventie en strijd tegen de uitbuiting van kinderen.

De Raad van Europa organiseert in november in samenwerking met UNICEF en het Nationaal Instituut voor criminologie van Hongarije een multilaterale conferentie over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Het doel van de conferentie is drieŽrlei : een betere preventie en een meer doeltreffende strijd tegen de uitbuiting, een verhoogde internationale samenwerking en een actieplan dat zal voorgelegd worden tijdens het wereldcongres te Yokohama. Tijdens deze conferentie zal de Raad van Europa de Aanbeveling over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting die zij in september 2001 zal aannemen officieel voorstellen.