2-140

2-140

Sťnat de Belgique

Annales

MERCREDI 18 JUILLET 2001 - S…ANCE DU SOIR

(Suite)

Demande d'explications de M. Vincent Van Quickenborne au ministre des Finances sur ęl'amnistie fiscale ŗ l'occasion de l'opťration de passage ŗ l'euroĽ (nį 2-543)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Over de omzetting van onze munt in de euro, voor de consumenten vanaf begin volgend jaar, is er in het parlement al ernstig gediscussieerd en werden er al talrijke vragen gesteld.

Er is heel wat te doen over mogelijke frauduleuze geldstromen die in euro zouden worden omgezet. We vernamen dat daar, onder meer in Frankrijk, vrij lichtzinnig overheen gegaan wordt en dat de banken vrijgesteld worden van de verplichting om bepaalde verdachte geldstromen bij de overheid te melden. BelgiŽ zou daar op het Europese niveau eveneens over onderhandelen.

De wet van 11 januari 1993, de zogenaamde preventiewet, tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld, legt de hele financiŽle sector een aangifteplicht en een controleplicht op.

Deze wet legt de financiŽle instellingen een aangifteplicht en een controleplicht op.

De minister heeft herhaaldelijk verklaard dat bij de overgang naar de euro de preventiewet van 11 januari 1993 van toepassing zal zijn. De overgrote meerderheid van de burgers zou zich hierover geen zorgen hoeven te maken aangezien deze wet uitsluitend tot doel heeft geld op te sporen van criminele oorsprong. De regering treft geen bijkomende maatregelen om zwart geld op te sporen.

Duitsland en Nederland maken van de omwisseloperatie gebruik om een zekere fiscale amnestie toe te staan. Zo onderzoekt de Duitse regering de mogelijkheid om de bezitters van zwart geld van niet criminele oorsprong staatsobligaties te laten kopen tegen lagere rente.

Een andere optie is de fiscale inkeerregeling, die in Nederland van toepassing is en die de belastingplichtigen toelaat hun fiscale aangifte te herzien zonder het risico van een boete op te lopen.

Er is in het verleden al meermaals over fiscale amnestie gesproken maar tot een beslissing op dat vlak is het nooit gekomen. Deze beleidskeuze zou nochtans spectaculaire gevolgen kunnen hebben voor het eigen vermogen en voor de kredietwaardigheid van heel wat KMO's. Geld dat nu op buitenlandse rekeningen wordt geplaatst, wordt opnieuw beschikbaar voor de Belgische economie. In Ierland leverde een fiscale amnestieregeling in 1998 het equivalent van 1,7 procent van het bruto binnenlands product op. Volgens fiscaal advocaat Dauginet zou een dergelijke maatregel in BelgiŽ 150 miljard opleveren.

Is de regering van plan om bij de omzetting van onze munt naar de euro bijkomende maatregelen te nemen om het zwart geld afkomstig uit criminele activiteiten op te sporen? Overweegt de regering om naar aanleiding van de conversie, of op een ander tijdstip, fiscale amnestie toe te staan via een fiscale inkeerregeling of de mogelijkheid tot het aankopen van staatsobligaties? Indien dat niet het geval is, hoe wil de regering dit probleem dan aanpakken?

Nederland heeft de HARM-procedure uitgewerkt, waarbij politie-eenheden worden ingezet om frauduleuze omwisseloperaties snel op te sporen. Hierover werd op 10 mei 2001 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Als onze regering niet in bijkomende maatregelen voorziet, hoe denkt ze dan de enorme geldstromen te kunnen controleren die tijdens de conversieperiode zullen ontstaan? Ik verwijs in dit verband naar mijn tot nu toe onbeantwoorde schriftelijke vraag over de eventuele toepassing van de HARM-procedure in ons land.

In antwoord op de mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn van 28 juni 2001 antwoordde de minister dat er op Europees niveau maatregelen werden aangekondigd om het enorme probleem dat op ons afkomt, het hoofd te kunnen bieden. Hoever staat het met die maatregelen?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - De regering is van mening dat de bestaande antiwitwaswetgeving, gebaseerd op de wet van 11 januari 1993, volstaat om de witwasoperaties te voorkomen en om ze, in voorkomend geval, aan het licht te brengen. De experts van de financiŽle actiegroep delen dezelfde mening.

De regering beoogt geen stelsel van fiscale amnestie. De Nederlandse eenheid `HARM' heeft namelijk als doel van nabij de manuele wisselverrichtingen in het oog te houden, om diegenen op te sporen die betrekking hebben op illegale vermogensvoordelen, en waarbij de eventuele sanctie de inbeslagname van de illegaal verworven voordelen is. De eventuele aanneming van gelijkaardige maatregelen in BelgiŽ valt onder de bevoegdheden van de minister van Justitie.

Wat de gezamenlijke vergadering van de Europese Ministers van FinanciŽn en van Justitie betreft op 16 oktober 2001, kunnen reeds een aantal elementen worden aangehaald. In het raam van de beslissing van de Raad van 17 oktober 2000 betreffende de samenwerkingsmodaliteiten tussen de financiŽle inlichtingeneenheden van de lidstaten wat betreft de uitwisseling van informatie, wordt de oprichting van een beschermd communicatienetwerk tussen voornoemde cellen bestudeerd.

Ten opzichte van de niet-meewerkende landen en grondgebieden op het gebied van het witwassen, zal de Raad de toepassing in acht nemen van de tegenmaatregelen vastgesteld door de FinanciŽle Actiegroep. Akkoorden voor wederzijdse rechtshulp met deze landen en gebieden zullen eveneens uitgewerkt worden op basis van artikel 38 van het Verdrag van de Europese Unie.

Inzake de herziening van de Europese antiwitwasrichtlijn van 10 juni 1991 is de bemiddelingsprocedure tussen de Raad en het Parlement begonnen. Het ligt binnen de verwachtingen dat deze richtlijn aangenomen wordt op 16 oktober 2001. Bovendien zal er een opvolging komen van de toepassing van het pre-toetredingspact door de kandidaat-landen inzake de georganiseerde misdaad tussen de lidstaten van de Europese Unie en de kandidaten van Centraal-Europa, Oost-Europa en Cyprus. Deze opvolging zal, meer in het bijzonder, gaan over de operationele samenwerking tussen de financiŽle inlichtingeneenheden op het gebied van het witwassen.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik neem er nota van dat hij geen bijkomende maatregelen zal treffen bij het omzetten van de Belgische Frank in Euro. We zullen zien wat de praktijk zal opleveren. Enorme bedragen zullen worden omgezet. In Nederland werd de fameuze HARM-procedure met name ingesteld omdat wegens de korte periode binnen welke die enorme geldmassa moet worden omgezet, mensen waarschijnlijk handig gebruik zullen maken van de verwarring die ontstaat en van de enorme druk waaronder de financiŽle instellingen moeten werken om die munten om te zetten. Het systeem bestaat erin dat men op heel korte termijn een speciale equipe van de politie inzet die binnen het uur een observatieteam ter plaatse stuurt, een telefoontap kan doen en onmiddellijk de betrokkene bij de kraag kan vatten. Als men weet dat wij op een kleine twee maanden tijd het geld moeten omzetten en door de aangifteplicht hopen te komen tot een systeem van goede opsporing, denk ik dat de minister zich vergist. Wat de fiscale amnestie betreft, neem ik er dus ook nota van dat deze regering dit niet wil regelen. Ik vrees dat er op middellange termijn ooit een moedige minister zal komen om daarover een besluit te geven. Het zal blijkbaar niet deze minister zijn maar zijn opvolger.

-L'incident est clos.