2-137

2-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de dotatie voor het Studiecentrum voor kernenergie en het MYRRHA-project» (nr. 2-694)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersslachtoffers» (nr. 2-691)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de veiligheid in de luchthaven van Brussel-Nationaal» (nr. 2-684)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan» (nr. 2-685)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de inhoud van de rekruteringsbrochures van de federale politie» (nr. 2-693)
Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de minister van Financiën over «de fiscale behandeling van de coördinatiecentra» (nr. 2-695)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de recente "actieve zelfverdediging" van de Staat Israël» (nr. 2-678)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ad hoc-werkgroep "Exploitatie van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo"» (nr. 2-690)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de eerste minister over «het ontslag van de kindpremier» (nr. 2-692)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Justitie over «het doorgeven van persoonlijke informatie door de gemeentelijke diensten aan private ondernemingen» (nr. 2-686)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Justitie over «de nieuwe wet op de kansspelen» (nr. 2-687)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de mogelijke aankoop van een opleidingsschip voor de zeevisserij» (nr. 2-674)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de uitvoering van het ministerieel besluit rond de stijging van de broodprijzen» (nr. 2-688)

Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Stuk 2-798) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (van de heer Ludwig Caluwé, Stuk 2-124)

Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (van mevrouw Clotilde Nyssens en de heer René Thissen, Stuk 2-129)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Stuk 2-798) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (Stuk 2-784) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Stuk 2-765)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 2-780)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voordracht van een dubbeltal voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-827)

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie (Stuk 2-808)

Bespreking

Voordracht van een dubbeltal voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-827)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie «Mensenhandel en prostitutie» (Stuk 2-365)

Bespreking

Voordracht van een dubbeltal voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Arbitragehof (Stuk 2-827)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (van mevrouw Erika Thijs, Stuk 2-694)

Bespreking

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-800) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 2-783)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Stuk 2-771)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Stuk 2-782)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998;
2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998 (Stuk 2-793)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 (Stuk 2-795)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (Stuk 2-801).
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer Olivier de Clippele, Stuk 2-505)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Stuk 2-825) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-800) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Stuk 2-798) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (Stuk 2-784) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Stuk 2-765)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 2-780)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (van mevrouw Erika Thijs, Stuk 2-694)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie (Stuk 2-808)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme: wettelijke aspecten en politiepraktijk (Stuk 2-774)

Regeling van de werkzaamheden

Stemming

De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de Subcommissie «Mensenhandel en prostitutie» (Stuk 2-365)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de eerste minister, aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verkoop van Mox door Belgonucleaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki» (nr. 2-540)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon» (nr. 2-538)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-800) (Evocatieprocedure)
Artikelen en amendementen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Wijziging van de samenstelling van de regering
Arbitragehof - Arrest
In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel