Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 886 van de heer Ramoudt d.d. 17 november 2000 (N.) :
Controle van motorfietsen op geluids- en milieuhinder.

Volgens het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen zijn er maximumgrenzen omschreven voor het geluid dat motoren mogen voortbrengen, afhankelijk van het soort motorfiets. De procedure inzake de plaats en wijze waarop deze geluidsmetingen moeten worden afgenomen staan uitdrukkelijk omschreven in voornoemd koninklijk besluit.

Nu blijkt dat er nogal wat problemen bestaan rond de uitlaten van dergelijke voertuigen. Zo bestaat er een parallelle markt voor uitlaten die absoluut niet voldoen aan de geldende maatstaven inzake geluid en milieu.

Vanuit de sector werd ons evenwel meegedeeld dat er nooit controles zouden plaatsvinden tot het meten van een eventuele overlast voor lawaai en milieu die deze motoren zouden produceren. De vraag rijst zelf of de ambtenaren belast met deze controle wel over het nodige materiaal beschikken om dergelijke metingen uit te voeren.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Heeft hij weet of er enige controles werden verricht die het voortgebrachte geluid en/of de eventuele milieu-overlast van motorfietsen controleren ?

Zo ja, kan hij mij het aantal vastgestelde inbreuken noemen en de eventuele sancties die uit deze overtredingen voortkomen ?

Zo neen, kan hij toelichten waarom er geen controles worden uitgevoerd tot naleving van de bepalingen van het bewuste koninklijk besluit ?

2. Zijn er controlemechanismen die nagaan of de aangebrachte accessoires aan motorvoertuigen, verschillend van de originele stukken, reglementair zijn ? Zo ja, hoe verloopt deze controle en wat zijn de resultaten van deze controles ?

Zo neen, hoe zal de geachte minister deze problematiek aanpakken ?

Antwoord : 1. Volgens de informatie die ik verkregen heb vereist het optreden tegen dergelijke overtredingen het gebruik van sonometers. Niet alle lokale politiediensten beschikken momenteel over dergelijk materiaal wat ook de reden is waarom er geen eenvormige politiek is in deze materie. Het behoort daarenboven tot de bevoegdheid van de lokale overheid te beslissen of er al dan niet ge´nvesteerd wordt in de aankoop van deze toestellen. Daarbij geldt dat het gebruik van sonometers aan strenge randvoorwaarden onderworpen is, zoals het creŰren van een lawaaivrije omgeving zodat correcte metingen kunnen worden uitgevoerd. Langs de zijde van de weg worden de meetresultaten te veel be´nvloed door het geluid van buitenaf.

Ik overweeg de voorbereiding van normen voor uitrusting in uitvoering van artikel 141, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

2. Het antwoord op deze vragen komt niet aan mij toe, maar aan mijn collega, de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, de heer PicquÚ.