Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 965 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (rappel van 18 april 2001) (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen. ­ Middelen. ­ Methodologie.

Terecht benadrukt de federale minister bevoegd voor het gelijke-kansenbeleid mevrouw Onkelinx in haar beleidsnota voor het begrotingsjaar 2001 (doc. 50 0905/020), dat sinds de VN-vrouwenconferentie van Peking (in 1995) het gelijke-kansenbeleid geleidelijk een ruimere inhoud krijgt.

Zo moeten we ook op dit vlak vorm geven aan een stroomlijningsbeleid of een beleid van « mainstreaming » waarbij « elke maatregel of elk programma wordt bestudeerd en geanalyseerd op basis van een mogelijke verschillende impact op mannen en vrouwen ». Tevens meldt de federale minister bevoegd voor het gelijke-kansenbeleid dat alle leden van de federale regering, elk voor de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn, een strategische doelstelling hebben bepaald, waarvan de opvolging moet uitmonden in reële stappen voorwaarts wat de gelijkheid van mannen en vrouwen betreft.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Welke zijn de strategische doelstellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen die u binnen uw bevoegdheidsdomein hebt bepaald voor het jaar 2001 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven, in uw begroting van 2001, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid ?

3. Wie is binnen uw diensten/kabinet bevoegd voor de opvolging van deze doelstellingen ? Welke methodologie hebt u voorzien om dit beleid op te volgen onder de coördinatie van de regering ?